FREML, J. Modelování individuálních investičních rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a celkově hodnotím B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Autor splnil požadavky zadání práce v odpovídající míře. Věnoval se především problematice, kterou zná ze své odborné praxe, a tedy kvalitativním náhledům na položené otázky. Na ně pak navázal kvantitativním zpracováním s využitím programových nástrojů, které pro zpracování časových řad nabízí MS Excel. Uvítal bych propracovanější přístup při následném využití stochastické optimalizace, ale chápu autorův respekt k této matematicky náročnější oblasti, který se promítl do rezervovaného využití klasických Markowitzových modelů.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Autorův přístup se opírá o jeho odborné znalosti ze studia a zejména získané hlubší odborné zkušenosti z praxe. Autorovo podání působí znale a s potřebnou jistotou. Proti tomu matematické nástroje autor používá spíše opatrně a s důrazem na jejich přímé použití, širší kontext nediskutuje a hlubším pohledem se v těchto částech nezabývá.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Originální myšlenkou je poskytnout investorovi náměty k přemýšlení o investiční strategii založené jak na autorově odborném vhledu, tak na zpracování dat. Zajímavá je expertní interpretace významu parametru váhy v Markowitzově modelu. Diskuse k interpretaci souvisejících výsledků mohla být podrobnější, a tak by i navázala na obšírnější pojetí předchozích kapitol.
Odborná úroveň diplomové práce B Obtížnost z hlediska dosažení cílů a kompaktního zpracování textu lze považovat za nadprůměrnou. Na druhé straně autor matematické části textu pojal úsporněji než by si ambice jeho cílů zasloužily.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce může mít doplňující praktický přinos zejména pro budoucí diskuse finančního poradce s klientem tím, že nabízí doplňující pohledy na posuzování rizik.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce je napsána čtivě, autor svědomitě cituje, odstavce věnované vlastnímu zpracování dat si zasloužily podrobnější komentáře a matematičtější pasáže mohly být podány rigorozněji a provázaněji.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Je vidět, že autor se zodpovědně soustředil na kvalitu vizuálního zpracování svého textu. Drobné výhrady mám k heterogenitě matematičtějších částí textu (využití částí kódu programovacího jazyka GAMS aj.).
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bednář, Josef

Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Student splnil všechny cíle zadání práce. Více energie věnoval jistě prvním teoretickým kapitolám, ale i samotné „matematické“ kapitoly jsou na svou stručnost korektní a závěry správné.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zde nemám námitek, ale vždy u této otázky přemýšlím, zda hodnotím studenta nebo vedoucího páce, který by měl pohlídat vhodný přístup k řešením cílů.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Samotná analytická část (kapitola 6) je stručná, ale analyzuje modely včetně 5 účelových funkcí, které lze aplikovat na reálná historická data o podílových fondech mnohem většího rozsahu.
Obtížnost a správnost řešení A Student musel nastudovat pasáže, které nejsou součástí osnov předmětu studovaných na jeho oboru a ty vhodně aplikoval.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Pokud bude zvoleno dostatečně velké portfolio podílových fondů, zodpovědné rozhodování se bez takových modelů neobejde.
Odborná jazyková úroveň B Přes kombinaci terminologie matematické a ekonomické je práce velmi zdařilá. Ovšem některé pasáže sám autor upozaďuje častým používání frázi pro ilustraci atd.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Zde nemám zásadních námitek.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100121