KAŠPAR, R. Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomová práce řeší velmi aktuální problematiku. V teoretické části nás seznamuje se zdroji obnovitelné energie, tepelnými čerpadly a podrobně popisuje biomasu od její definice přes rozdělení až po její výhřevnost. Následně se velmi podrobně zabývá kotlíkovou dotací Ministerstva životního prostředí. V praktické části navrhuje tři zdroje vytápění rodinného domu v Hovězí, u kterých posuzuje prostou dobu návratnosti vložených finančních prostředků. Druhou variantu ještě posuzuje bez provedení mikroenergetického opatření a s provedením mikroenergetického opatření. Návratnost vložených prostředků vyhodnocuje bez využití kotlíkových dotací a s využitím kotlíkových dotací. Práce splnila svůj cíl v plném rozsahu a její závěry jsou využitelné pro praxi. I přes nějaké drobnosti, které mám k formální úpravě (např. k seznamu použitých zdrojů, značení grafů) na mě práce působí pěkným dojmem. Text je úhledný, čtivý a je vkusně doplněn o obrázky. Diplomovou práci doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil cíl diplomové práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na velmi pěkné úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování analytické části je na dobré úrovni. Zvolené metody na zpracování podkladů a vstupních dat jsou v pořádku.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce řeší velmi aktuální problematiku a má přínos pro praxi i pro teoretické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C V seznamu použitých zdrojů nejsou u všech citací z elektronických zdrojů uvedeny datumy upřesňující, kterého dne byly elektronické zdroje citovány. Citace nejsou v souladu se šablonou ÚSI pro DP pro tento školní rok. Dále bych doporučil rozdělit seznam použitých zdrojů např. na právní předpisy, literatura a elektronické zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B U obrázků, tabulek a grafů není dodrženo značení dle šablony ÚSI. Grafy jsou označeny jako obrázky. Překlepy se v textu vyskytují minimálně. Všechny obrázky, tabulky i grafy jsou zarovnány a popsány. Celý text je zarovnaný úhledně. V seznamu použitých zdrojů bych doporučil změnit styl zarovnání textu pro lepší přehlednost.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Daňhel, Petr

Diplomová práce je zpracována zodpovědným způsobem na odpovídající úrovni jak po formální tak po věcné stránce. V diplomové práci byly splněny všechny cíle vytyčené v zadání. Při zpracování byl zvolen popisný přístup k řešení DP stylem krok za krokem při plánování investice do vytápění za využití dotačního programu. V úvodu DP jsou popsány technická specifika jednotlivých řešení a v praktické části je vybrán a vyhodnocen nejvhodnější přístup. V práci je jako doporučený zdroj uveden kotel na biomasu s ručním přikládáním. Ostatní zdroje jsou porovnány co do návratnosti investice s krátkým komentářem k vlastnostem. Vzhledem k potenciálu a rozpracovanosti mohla být provedena hlubší analýza všech ostatních zdrojů, např. náklady na provoz, údržbu, spolehlivost, ekonomická životnost, uživatelský komfort. Student se mohl více rozepsat o kladech a záporech jednotlivých řešení při jejich aplikaci na řešený RD. DP je použitelná pro veřejnost jako praktický příklad jak postupovat při plánované investici do nového zdroje vytápění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100317