DZIMKO, M. Řešení Business Intelligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Práce je zaměře na na výběr robustnějších BI řešení na základě posouzení potřeb společnosti a jednotlivých funkcionalit posuzovaných BI řešení. Tato část je relativně řešena v obecné rovině, nicméně vybrané řešení dává předpoklad vzhledem k používanému IS ve společnosti k jeho funkčnímu začlenění do celkové ICT strategie. Otázky: 1. Pro jaké úlohy budou výstupy z BI použity ve společnosti? 2. Jak je řešena integrace s používanými IS ve společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E V rámci je zcela opominuta kapitola metody a postupy zpracování, nicméně je lze v práci z jednotlivých kapitol vypozorovat.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Achimský,, Karol

Práce splnila požadované cíle, zejména v části analýzy současného stavu a návrhu vhodného BI systému. Části návrhu zlepšujících opatření ke zkvalitnění systému pro podporu rozhodování v podniku jsou relativně v obecné rovině.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103615