MANDA, D. Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: V práci chybí přínosy řešení. Popište je

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů ve firmách. Cílem práce je navrhnout změny v informačním systému organizace na základě analýz. Návrhy nejsou zpracovány detailně, cíl práce byl částečně splněn. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100264