ŠEVČÍK, M. Financování developerských projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Diplomová práce, resp. její návrhy jsou v praxi použitelné, developerská společnost může návrhy zohlednit při svém rozhodování o způsobu financování. V rámci rozpravy je možné diskutovat o dvou otázkách: Na str. 62 je autorem stanovena požadovaná míra výnosu vlastního kapitálu na 11 % p.a. Jak k takovéto hodnotě autor dospěl? Při využití svých vlastních peněžních prostředků (např. získaných odprodejem několika bytových jednotek) autor operuje s tím, že "... projekt generuje vlastníkovi velmi solidní úrok v podobě splátek vlastního kapitálu." (str. 93). Vysvětlete.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Autor se sice nevěnoval alternativním metodám financování developerských projektů (investiční fondy, veřejné zdroje), ale různým způsobům zapojení cizích zdrojů (bankovní či nebankovní úvěr) a také vlastních zdrojů (pozemek, vlastní prostředky získané prodejem několika bytových jednotek). Posouzení ekonomické efektivnosti provedl pomocí modelu čisté současné hodnoty.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Přestože jsou v teoretické části uvedeny i další metody ekonomického hodnocení projektu, v praktické a v návrhové části je bez dalšího zdůvodnění použita pouze metoda ČSH. V ní však hraje velkou roli správné stanovení diskontní úrokové míry. Alternativou by mohla být např. metoda vnitřního výnosového procenta.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Poměrně vysokou úroveň práce snižují občasné chyby, překlepy. Odborná jazyková úroveň i použitá terminologie jsou v pořádku.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autor ve své diplomové práci využívá celou řadu domácích a v omezené míře i zahraničních zdrojů, i když některé nejsou vhodné jako zdroje pro vědeckou práci (VŠ skripta).
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Soukupová, Ivona

Autor v diplomové práci zpracovává aktuální téma financování developerských projektů. Pro zpracování tématu je nutná nejen orientace v oboru financování, ale i odborná znalost jednotlivých fází přípravy a realizace staveb. Problematika byla dostatečně rozebrána v teoretické části diplomové práce. V analýze zpracovávající existující projekt bych ocenila větší rozbor realizační fáze, která je nejvíce náročná na investované finanční prostředky. V poslední návrhové části student představuje vlastní návrhy řešení financování projektu. Návrhy jsou zaměřeny především na bankovní a nebankovní úvěry, jiné finanční zdroje nejsou zpracovány.Cílem diplomové práce bylo stanovit doporučení pro výběr vhodné metody financování developerských projektů a provést hodnocení ekonomické efektivnosti. Tyto cíle byly splněny a práci tak doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 99756