POLÁCH, J. Návrh rozšíření ICT infrastruktury v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Dobrá diplomová práce. Materiál fyzické vrstvy a aktivní prvek navržen optimálně s mírně přehnaným důrazem na cenu. Výběr dodavatele není dostatečně zdůvodněn. Práce je dotažena až do projektu realizace. Náklady jsou přiměřené, navržené časové průběhy projektu reálné. Doporučuji k obhajobě. Doplňující otázky: 1.V nabídce MPD není řešeno měření a certifikace kabeláže. Jak ověříte správnost instalace? 2. MPD service s.r.o. se nejeví jako specializovaná firma na počítačové sítě. Jakým způsobem probíhal výběr?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čtvrtníček, Dušan

Student Jakub Polách zpracoval práci na dobré úrovni. Drobné nedostatky neovlivňují výsledky a přínosy práce. Je správně členěná na dvě části a to teoretickou a praktickou. V praktické části je dostatečné množství informací pro následnou realizaci projektu. Student také prokázal znalosti a jejich využití při návrhu řešení projektu zadavatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100331