HRTÁNEK, R. Návrh databázového modelu pro systém na tvorbu elektronických obchodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cíl práce byl splněn, ale zvolené postupy zcela nekorespondují se standardními postupy pro návrh databází. Také výsledný návrh - vlastní řešení - by mohlo být podrobněji rozepsáno např. na úroveň jednotlivých databázových slovníků včetně určení typu atributů a integritních omezení. I přes tyto nedostatky je možné konstatovat, že navržený model je po úpravách prakticky použitelný. 1. Jaké integritní omezení jsou v návrhu použita? 2. Jak je řešena bezpečnost navrhované databáze?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Drgonec, Igor

Ciele definované v práci boli splnené a zvolený postup je adekvátny, avšak dôkladnejši popis výsledného návrhu by bol prínosný. Terminológia a zdroje, ktoré boli použité v práci sú dostačujúce. Databázový model je optimalizovaný a je využiteľný v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94213