STANEC, S. Jeřáb mostový jednonosníkový [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Po krátkém úvodu a minimální rešeršní rozvaze následuje soubor základních výpočtů. Typy skříňových nosníků obr. 4 by zasloužily detailnější vyobrazení. Skříňový nosník je navržen dle výpočtových a konstrukčních vzorů, podobně je proveden návrh příčníku. MKP kontroly ve vyobrazeních vykazují nedostatečné popisy. Autor touto prací prokázal znalost norem, literatury a své konstrukční schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malach, František

Tato práce je jednoznačně zadána a poměrně úsporně řešena. Konstrukční a výpočtové znalosti autora, rovněž znalosti norem, je možno hodnotit pozitivně. Otázkou je přesnost a přehlednost popisu zatížení při výpočtu pomocí MKP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100904