HRADIL, R. Návrh technologie výroby vybrané součásti v systému regulace parní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Diplomant si v rámci řešení DP vybral reálné návrh technologie výroby hydraulického válce s použitím CAM systému Siemens NX10. Práci řešil iniciativně s využitím získaných znalostí studiem a s použitím odborné literatury. Při řešení postupoval samostatně systematicky s logickou návazností jednotlivých části. Cíle práce byly splněny. Formální i grafická úprava je na výborné úrovní. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce je zaměřena na řešení technologie výroby součásti hydraulický válec. V úvodní části práce je proveden stručný přehled parních turbín. Následuje podrobné posouzení daného dílce jako typového představitele z hlediska technologičnosti konstrukce. Stěžejní část práce je věnována návrhu nejvýhodnější strategie technologie výroby, který je rozpracován do detailních podrobností. Nedílnou součástí práce je stručné technicko-ekonomické hodnocení, které dokladuje přínos oproti stávajícímu stavu. Autor prokázal detailní znalost dané problematiky a schopnost uplatnit teoretické poznatky praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 96743