PLACHÝ, L. Studium utváření mazacího filmu texturovaných konformních kontaktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Omasta, Milan

Význam této práce spočívá v ověření proveditelnosti aplikace interferenční metody pro měření tloušťky mazacího filmu na konformní kontakt – konfiguraci pin-on-disk na univerzálním tribometru. V první fázi bylo navrženo a odzkoušeno několik variant optických komponent a jejich uspořádání. Dále byl definován výzkumný úkol, který spočíval ve stanovení vlivu mechanického dentování povrchu na tloušťku mazacího filmu a tření. Podařilo se dosáhnout výsledků, které dokládají potenciál optické metody. Pro dosažení vědeckého přínosu v podobě unikátních výsledků je vhodné v experimentech dále pokračovat a zaměřit se na jiná kontaktní tělesa. Diplomant pracoval velmi samostatně, nicméně se realizace práce rozjížděla poněkud pomalu. Kladně hodnotím interpretaci vlastních výsledků a schopnost vyvozovat z nich závěry. Textová část práce je vhodně strukturovaná a celková úroveň je dobrá. Výstupem je „rukopis“ článku autora, který by po úpravách mohl být zaslán např. do recenzovaného časopisu. Vedoucí předkládanou diplomovou práci doporučuje k obhajobě a navrhuje celkové hodnocení známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dzimko, Marián

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo popísanie mechanizmov ovplyvňujúcich utváranie mazacieho filmu v textúrovaných konformných kontaktoch. Čiastkovými cieľmi boli návrh a realizácia implementácie metódy optickej interferometrie na tribometer typu „pin-on-disc“, navrhnutie a výroba textúrovaných vzoriek, realizácia a vyhodnotenie experimentov s týmito vzorkami. Ciele DP boli splnené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96858