DOHNALÍK, P. Návrh optimálních parametrů vícevrstvého keramického ochranného povlaku pro vysokoteplotní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ševeček, Oldřich

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou vícevrstvých povlaků sloužících jako teplotní (resp. environmentální) bariéry a hledáním doporučení pro jejich co nejvhodnější návrh z pohledu maximální lomově-mechanické odolnosti. V práci musím vyzdvihnout velmi hezky a důkladně zpracovanou rešeršní studii a úvodní teoretickou část k ochranným povlakům, která čtenáři umožní hlubší a zároveň rychlé zasvěcení do dané problematiky. Diplomant při řešení rovněž prokázal velkou míru samostatnosti, pečlivost, velmi dobrou schopnost práce s (primárně) cizojazyčnou literaturou, z níž čerpal jak v rešeršní tak praktické části a dále schopnost velmi detailně rozebrat dosažené výsledky. Veškeré definované cíle práce byly naplněny a bylo rovněž dosaženo velmi zajímavých závěrů, které mohou sloužit jako slušný základ pro navazující vědeckou práci v této oblasti. Celkově tedy hodnotím diplomovou práci výslednou známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Autor práce, Bc. Petr Dohnalík se v práci zabýval návrhem optimálního složení a rozměrů povlaků vzhledem k minimálnímu zbytkovému napětí ve struktuře. První část práce přehledně popisuje technologii povlaků a enviromentálních bariér a jejich nanášení. Práce je seřazena do logických celků a dopodrobna popisuje každý výpočetní postup. Zvolená kritéria jsou náležitě odůvodněna a podložena příslušnou literaturou. Grafy jsou výstižné a výsledky z nich získané jsou následně podrobně diskutovány. Na základě předchozího lze říct, že student prokázal schopnost z dostupných vědeckých poznatků navrhnout postup pro určení parametrů, které jsou relevantní pro návrh optimálních vlastností povlaků. Kromě několika gramatických nedostatků jsem nenašel nic, co by bránilo navrhnout celkové hodnocení práce: A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100582