TRČKA, T. Analýza silového zatížení stopkových fréz s PCD s ohledem na jejich ostření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student při zpracovávání zadaného tématu diplomové práce věnoval pozornost všem předepsaným cílům. Pracoval velmi samostatně a pravidelně chodil připraven na konzultace. Při konzultacích sám aktivně navrhoval postup dalšího řešení zadaného úkolu. O zvolené téma projevoval velký zájem a adekvátně ho řešil po stránce teoretické i formou návrhu a realizace praktického experimentu. Hlavní výsledky své výzkumné činnosti zpracoval nejen formou diplomové práce, ale dále ve výzkumu pokračuje. Aktuálně se připravuje na doktorské studium a na řešenou problematiku připravuje odborný článek pro konferenci Frézování V. Diplomovou práci zpracoval s podporou 50 citovaných odborných literárních zdrojů převážně zahraničních autorů. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Autor nejdříve rozebírá teoretické zákonitosti frézování a měření sil, včetně nástrojů a jejich ostření metodami WEDM a EDM-G v případě PCD připájených VBD. Toto jsou potřebné kapitoly na uvedení do problematiky. Dále se zmiňuje o obrábění plastů jako o materiálech často využívaných ve strojírenství. V autorském experimentu je vše rozvedeno do konkrétní podoby v logicky řazených kapitolách. Za standardní pasáž lze považovat vyhodnocení geometrie ostří nástrojů. Moderní měřicí technika umožnila v experimentu získat množství dat, do jejich vyhodnocení byla zapojena i statistická simulace DOE v programu Minitab. Tento přístup použití moderní měřicí techniky a statistického softwaru lze ocenit. Oddělenou přílohu několika dokumentů bych považoval za vhodnější zařadit přímo do souboru magisterské práce, která i takto působí celkově příznivě a způsobem zpracování víceméně dosahuje vědeckého charakteru. Připomínky a otázky k eventuálnímu zodpovězení při obhajobě: 1. Setkal jste se někdy s případem, že by použití procesní kapaliny (popř. stlačeného vzduchu) při obrábění výrazně narušilo obrobek. 2. Uveďte příklady plastových obrobků jako protipól kovových. 3. Jmenujte a charakterizujte některé stroje určené pro HSC technologii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 100652