HŘIČIŠTĚ, M. Vliv mechanických vlastností intraluminálního trombu na napjatost v aneurysmatech abdominální aorty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Stanislav

Cílem této diplomové práce byla analýza vlivu mechanických vlastností intraluminálního trombu v aneurysmatech břišní aorty na napjatost ve stěně těchto aneurysmat. Tato práce byla velmi náročná protože kombinuje rešeršní, experimentální a výpočtovou část. Všchny tři ovšem student zvládl velmi dobře. Rešeršní část zpracoval prakticky sám, a přesto zahrnul podle mého názoru všechny relevantní zdroje. Pro ilustraci; rešerše obsahuje 80 relevantních zdrojů, což je rozsah běžně vídaný u pojednání k disertační práci. Během experimentů zjistil mechanické vlastnosti jednotlivých částí trombu a potvrdil, že vnější vrstva je mechanicky irelevantní. Získaná data pak aplikoval ve výpočtové části, kde potvrdil, že předepsání takového mechanického chování vede k podstatnému zvýšení napětí pod trombem právě v místech, kde je tato mechanicky neaktivní vrstva. Korekce vedoucího byly nutné jen u analýzy výsledků a statistických analýz, které ovšem překračují rozsah magisterského studia a nelze tedy mít studentovi za zlé, jejich omezenou znalost. Obsahově i formálně je práce srovnatelná se současnými vědeckými články a k její publikaci v impaktovaném časopise chybí jenom větší počet analyzovaných pacientů. I tak, ale práce značně překračuje požadovaný rozsah a doporučuji ji hodnotit A/ výborně. Na závěr bych chtěl vyzdvihnout morální integritu studenta, který týden před odevzdáním odhalil překlep ve svém makru (chybná hodnota krevního tlaku některých geometrií), který zásadně změnil výsledky. V tomto okamžiku student jednak ihned informoval vedoucího, a jednak vše stihl přepočítat a znovu zanalyzovat, což bylo možné jenom proto, že během zpracovávání práce investoval čas do tvorby maker a měl tak výpočty v kritické chvíli zautomatizované. Je nutné zdůraznit, že zmíněná chyba by byla ze strany kohokoliv jiného odhalitelná pouze kompletním přepočítáním všech analýz, což by zcela jistě nikdo nedělal, a student tak mohl tuto chybu beztrestně zatajit. Proto velmi oceňuji výše popsaný čestný postup studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Kamil

Pan Hřičiště zpracoval závěrečnou tezi na téma Vliv mechanických vlastností intraluminálního trombu na napjatost v aneurysmatech abdominální aorty (AAA). Práce je členěna systematicky a je rozdělena na několik samostatných kapitol. Autor nejdříve popisuje kardiovaskulární systém, stavbu stěny a formaci intraluminálního trombu (ILT). Následně je provedena nejen synopse, ale opravdu kvalitní rešeršní studie právě z oblasti ILT. Autor taktéž provedl vlastní měření mechanických vlastností pěti ILT na biaxiálním trhacím stroji na UMTMB a výsledky z vlastních experimentů porovnává s daty z literatury a ukazuje, že obdržel srovnatelné výsledky avšak s větším rozptylem. Kriticky také dodává, že na rozdíl od literatury nemohl otestovat některé vrstvy blízko lumenu a dokonce všechny vrstvy blízko stěny. Následně se zcela správně domnívá, že uvážení abluminálních vrstev s nulovou tuhostí může vést k nárůstu napětí. Závěr práce je věnován právě analýze napětí pomocí programu Ansys. Nejprve je počítáno s idealizovanou geometrií a následně s patient-specific geometrií pro dva typy vstupů. Je vytvořeno 5 modelů AAA s ILT daty z literatury a z vlastního měření, celkově je tedy provedeno 10 simulací. Konečno-prvková síť je vytvořena pomocí softwaru Ansys- ICEM. Stěna tepny je složena z 2 hexa prvků přes tloušťku stěny, ILT je tvořeno tetra prvky. Velikost prvku je globálně 3mm. Konvergence konečno-prvkové sítě byla provedena a zdá se být věrohodná i díky použití poměrně tuhého konstitutivního modelu Raghavan-Vorp. Silně oceňují použití neparametrického statistického testu k posouzení statisticky významného rozdílu napětí mezi „patient-specific“ a „mean“ daty. Výsledky se zdají být věrohodné, logické a platné. Věřím, že práce je napsána velmi solidně a při rozšíření počtu pacientů bych ji doporučil předložit do impaktovaného časopisu. Svým způsobem práce překračuje klasickou úroveň a dá se považovat za vědeckou. Je napsána solidní angličtinou, i když se autor nevyvaroval spoustě překlepů nebo záměn (sensibility vs. sensitivity, isotrophy vs. isotropy, problematic vs. problematics, a spousta jiného). Celková grafická úprava je však na výborné úrovni. Práci hodnotím stupněm A a se třemi otázkami ji doporučuji k obhajobě. Práci taktéž doporučuji na Cenu děkana.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101064