POLÁŠ, M. Experimentální identifikace aerodynamických vlastností vozidla jízdní zkouškou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Pan Poláš zpracoval diplomovou práci na téma Experimentální identifikace aerodynamických vlastností vozidla jízdní zkouškou. Nezbytné je vyzdvihnout kvalitně zpracovaný softwarový nástroj na zpracování dat jízdních odporů dle technických norem ISO10521-1 a GTR WLTP včetně hezkého grafického rozhraní. Dále oceňuji provedené srovnání metod určení jízdních odporů včetně vlastního návrhu modifikace jedné z nich. To co považuji naopak za stručněji zpracované je matematický nástroj pro identifikaci vztlakových sil. V této oblasti se mohl diplomant více realizovat, což by vyžadovalo více aktivní přístup. Celkově však práce naplnila vytyčené cíle a je zpracována na dobré úrovni. Vzhledem k tomu, že je práce zpracována ve slovenském jazyce, nehodnotím stylistickou úpravu a pravopis.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Poláše je zaměřena na experimentální identifikaci aerodynamických vlastností vozidla jízdní zkouškou. Rešeršní část nejdříve pojednává o jednotlivých dílčích odporech vozidla, následně potom o možných způsobech měření odporových sil. Hlavní část práce je potom věnována stavbě programu pro určení jednotlivých složek jízdních odporů z reálně měřených dat, a to v programu Matlab. Výsledky různých přístupů jsou následně vzájemně porovnávány. Dalším úkolem diplomové práce bylo odvodit matematický model pro identifikaci vztlakových sil. Tento úkol byl rovněž splněn. Práce je po stylistické i grafické stránce na dobré úrovni. Je třeba ocenit pěkné provedení programu pro zpracování měřených dat včetně uživatelského rozhraní (GUI). Na druhou stranu je třeba uvážit, že veškeré matematické postupy vychází z příslušných norem a student je „pouze“ převedl do prostředí Matlabu. Část věnovaná identifikaci vztlaků dávala mnohem více prostoru pro vlastní řešení a přístup, tato však byla zpracována jen velmi stručně, tak aby formálně splnila příslušný bod zadání. Student prokázal schopnost využít znalosti získané v průběhu studia k řešení samostatných úkolů inženýrské praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96863