POHOŘELSKÝ, P. Návrh zařízení pro měření elastokinematiky zavěšení kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Pan Pohořelský ve své diplomové práci vytvořil konstrukční návrh zařízení, pomocí něhož lze identifikovat tuhost zavěšení kol osobních vozidel, a taktéž zpracoval i všechny ostatní související cíle stanovené v zadání práce. Kvalita zpracování dílčích úkolů je dobrá, pouze v kapitole zabývající se analýzou nepřesností měření mohla být alespoň přibližně pro vzorové vozidlo vyčíslena celková přesnost navrženého měřicího zařízení na základě použitých snímačů. Pro jednoznačné pochopení přínosu zařízení by jistě přispěl podrobný popis postup kompletního měřicího procesu se zdůrazěním výhod navržené konstrukce. V každém případě je potřeba vyzdvihnout velkou samostatnost studenta při řešení jednotlivých úkolů. Finální podoba konstrukce je poměrně originální a detailně zpracovaná včetně velmi zevrubné finanční kalkulace navrženého zařízení. Dosažené výsledky jsou interpretovány správně, i když například veškeré výsledky analýz napjatostí pro různé stavy mohly být zobrazeny souhrnně v jedné tabulce (včetně chybějící analýzy kombinovaného měření podélné a příčné tuhosti). Práce je přehledně a jasně členěna, grafická a stylistická úprava je poměrně dobrá, až na horší kvalitu některých ilustračních obrázků a kopie zadání v elektronické verzi práce. Popisky několika obrázků jsou trochu nejasné, nicméně se jedná pouze o nedostatky malého významu. Dle mého názoru se jedná o kvalitní práci, i když s několika výtkami, přesto je na ní vidět poctivý přístup studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Diplomová práce pana Pohořelského se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření elastokinematických vlastností zavěšení kola osobních vozidel. V úvodních kapitolách autor popisuje zavěšení kola jako takové, následně se věnuje elastickým prvkům zavěšení, na které navazuje popisem komerčně dostupných systémů pro měření elastokinematiky zavěšení kola. Na úvod vlastního konstrukčního návrhu autor správně definuje požadavky na samotné zařízení. Samotný konstrukční návrh je zpracován velice detailně a důmyslně, oceňuji, že se autor zabýval i nezbytným příslušenstvím k měřicímu zařízení. Provedený pevnostní výpočet je realizován pro tři kategorie vozidel, samotné výsledky by mohly být uspořádány přehledněji. Součástí práce je i cenová kalkulace, ve které je drobná chyba v podobě shodných položek 9 a 10. Na závěr je uvedena kapitola teoretická analýza nepřesnosti měření, která je zpracována opravdu pouze teoreticky a pro vlastní práci nemá praktický přínos. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100329