KOCÁK, T. Predpříprava a svařování tlakových hliníkových potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Diplomová práce je zaměřena na mechanizované TIG svařování rozměrných trubek z hliníkové slitiny. Práce splnila zadání v plném rozsahu. Práce je na velmi dobré úrovni. Literární studie popisuje dostatečně problematiku. Experiment je značně rozsáhlý s průkaznými závěry. Diplomant věnoval návrhu a realizaci experimentální části velké úsilí, včetně přípravy a hodnocení velkého objemu vzorků. Diskuze výsledků a návrhy pro praxi jsou správné a lze jej využít pro zpřesnění parametrů svařování. DP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sigmund, Marián

Práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části práce diplomant Tibor Kocák zpracoval problematiku, věnovanou obecně bezesporu velice zajímavému tématu svařování hliníku a to konkrétně u hliníkového potrubí. Autor zpracoval rešerši jak vlastností, tak i svařitelnosti hliníkových slitin, včetně rozboru konstrukčního provedení vhodných úkosů tlakového hliníkového potrubí a rozboru DT a NDT metod. Z hlediska experimentální části diplomové práce je popsán kompletní výrobní postup svařovaného hliníkového potrubí, jak svar trubka – trubka, tak spoj příruba – trubka v konkrétním výrobním závodě, což je jistě přínosem pro praktické zkušenosti diplomanta. Návrh a experimentální ověření vlivu odvodu tepla jednotlivých podložek (měď, nerez, keramika nebo svařování bez podložky), včetně ekonomického zhodnocení, jistě usnadnily rozhodování při posuzování produktivity i času přípravy a samotného svařování, při této praktické aplikaci. Jelikož parametry svařování i vlastní proces svařování je dokonale popsán a předpokládám i odladěn, považuji určení správného úkosu pro svar trubka – trubka, tak svar příruba – trubka i jeho ověření rentgenem jako vyhovujícího svaru po stránce kvality za těžiště celé práce. Bez ohledu na ostatní možné proveditelné zkoušky (neboť předpokládám, že pokud se jedná o tlakové potrubí jsou jistě předepsány i jiné NDT (VT, PT) zkoušky, které pro tuto konkrétní aplikaci nejsou zohledněny a jsou prakticky nahrazeny jen RTG zkouškou, která je schopna identifikovat jak povrchové, tak i vnitřní vady. Možná ke škodě nebo spíš dobru chybějícího vizuálního hodnocení, u nadměrně převýšeného kořene (vzniklého vlivem podložky), který je po svařování obroben a není už následně hodnocen RTG. Což by z hlediska tlakové direktivy mohlo být považováno za nepřípustné a musel by následovat další zdokonalení popsané technologie a to svařování téhož potrubí bez podložení s plným průvarem a vyhovujícím kořenem. Ale to jsou jen mé domněnky a úvahy k dalšímu zvážení a zdokonalení popsané technologie. Taktéž je v diplomové práci několikrát zmíněn proces optimalizace, jak změnou technologie z TIGu k pájení nebo doplnění mechanického čištění po úkosování potrubí o chemické moření před svařováním. Obě varianty jsou rozsáhlé a technicky řešitelné (jak s ohledu technologického tak praktického) a obě by si do budoucna jistě zasloužily zvážení a prostor pro odzkoušení a případnou realizaci. Diplomová práce je jako celek provedena na odpovídající odborné úrovni a autor prokázal připravenost ke správnému a pohotovému uplatnění teoretických i praktických poznatků, získaných při studiu dané oblasti oboru strojírenské technologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100993