MALINOWSKI, M. Aerodynamická analýza měnitelné geometrie wingletu pro aplikaci na výkonném kluzáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Robert

Student zpracoval aktuální téma zasahující až k aplikovanému výzkumu. Student se seznámil s problematikou aplikace numerických optimalizačních metod v aerodynamickém návrhu a zvládl použití pokročilé metody - RSM. Výsledky správně interpretoval a zhodnotil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jebáček, Ivo

Cílem práce bylo zabývat se aerodynamickou analýzou výkonů wingletu se za letu měnící se geometrií. Dalším plánovaným výsledkem také bylo zhodnocení dosažených zlepšení pro dané konfigurace letu. Úkol je to velmi zajímavý a náročný a je zřejmě, že jakákoliv zlepšení součinitelů odporu zároveň vedou i ke zlepšení letových výkonů, které jsou pro úspěch moderních kluzáků nezbytné. Práce je psána anglicky a je celkem logicky rozčleněna do dvanácti kapitol. Na počátku student provádí rozbor dosavadního stavu poznání v oblasti wingletů s měnící se geometrií a zmiňuje i některé patentované příklady např. firmy Boeing. Tuto část lze chápat tak, že diplomant popisuje techniku za letu měnícího se tvaru wingletu jako za známou a v dalším návrhu se soustřeďuje pouze na aerodynamiku wingletu, aniž by jakkoli řešil jeho konstrukci. Kapitola 3. pak popisuje obecné principy funkce wingletu. V kapitole 4. je stručný popis výběru optimalizační metody a vzhledem ke kapitole 5, která popisuje letoun a přípravu CAD modelu na kterém se winglety optimalizují, by bylo vhodnější pořadí těchto kapitol prohodit. V kapitole 6 jsou zmíněny části předpisových požadavků na winglety. Tuto kapitolu bylo možné vynechat, protože se jedné pouze o výpis požadavků na které je možné se odkázat a tak celou práci zpřehlednit. V kapitole 7 diplomant popisuje a zároveň volí typický model přeletu kluzáku a stanovuje typické režimy letu. Od kapitoly 8 student rozebírá použitý CAD model wingletu a jeho geometrické modifikace pro jednotlivé režimy letu a pokračuje kapitolou 9, ve které tyto CAD modely importuje do CFD a značně detailně popisuje jednotlivé kroky mesh procedury včetně tabulkového zobrazení nastavení řešiče. To umožňuje pro odborník znalé problematiky CFD dobrou možnost konfrontace použitých postupů. V 10 kapitole diplomant popisuje optimalizační proceas a konečně v jedenácté vyhodnocuje optimální tvary wingletu pro dané režimy letu. Závěrečná evaluace výsledků však není dostatečně jasná a v tabulce 11.22 není zřejmé, oproti jaké geometrické konfiguraci křídla jsou dosažená zlepšení odporových charakteristik uvedená. I přes výše uvedené musím konstatovat, že předložená diplomová práce obsahuje velké množství informací a je patrné, že diplomant si osvojil při zpracování tohoto zadání nejen znalosti potřebné pro zpracování tohoto typu závěrečných prací, ale i znalosti, které mu umožní stát se v praxi vyhledávaným odborníkem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101390