KROUPA, M. CFD simulace poryvu bočního větru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čavoj, Ondřej

Práce beze zbytku splnila zadání a navíc bylo provedeno i srovnání různých druhů poryvů bočního větru a karosářských variant. Výsledky jsou podrobně popsány a srovnány s odpovídajícími závěry dalších publikací s příbuzným tématem.. Za menší nedostatky považuju velikost některých obrázků s výsledky simulací a přílišnou podobnost grafického zpracování s pracemi jiných autorů. I tak má ale předložená závěrečná práce vysokou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Pan Michal Kroupa zpracoval diplomovou práci na téma CFD simulace poryvu bočního větru. V úvodu práce autor jasně definuje základní souřadné systémy, příslušné aerodynamické koeficienty a definuje pojem bočního větru. Na tuto část navazuje rozbor aktuálních poznatků z dané oblasti. Stěžejní částí je pak samotná metodika CFD výpočtů, která je zpracována na velmi dobré úrovni. Práce v mnoha ohledech převyšuje cíle vytyčené vedoucím práce v zadání, jako přínos hodnotím porovnání různých druhů profilů bočního větru. Po grafické i stylistické stránce je práce na výborné úrovni. Práce je poněkud kratší, což je však vykompenzováno množství CFD výpočtů a vyvozených závěrů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100216