TENORA, T. Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Mimořádný student, mimořádné pracovní nasazení, vynikající analýza dané problematiky, návrh nové technologie, včetně jejího úspěšného experimentálního ověření. Pravidelné konzultace, příkladný zájem o danou problematiku. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce řeší proces obrábění ojnice a víka ojnice z polotovarů charakteru výkovku. V úvodní části po krátkém představení výrobní firmy je proveden rozbor technické dokumentace dané součásti. Následuje podrobný rozbor stávající technologie výroby. Nově navržená technologie slučuje stávající postup do dvou výrobních operací na obráběcím centru, nevyužívá stávajících zásob nástrojů, navrhuje nástroje s vyšší produktivitou a využívá tak možností zvoleného obráběcího stroje. Technicko-ekonomické hodnocení je postavené na porovnání strojních časů a jednoznačně z něj vyplývá, že nasazení obráběcího centra může být efektivní jen za použití produktivních nástrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101195