HUSAR, T. Návrh pracoviště pro obráběcí aplikace s robotem KUKA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, Aleš

Práce je zpracována dobře a stanovené cíle jsou splněny. Student poměrně zdařile obsáhnul návrh koncepce robotického pracoviště pro odjehlování statorů elektromotorů. Pro širší posouzení by bylo samozřejmě nutné vytvořit kompletní simulační model v systému CAM a definovat veškeré apretační operace čímž by se zjistily případné nedostatky v navrhované koncepci (detekce možných kolizí apod.). Toto však nebylo cílem práce. Student dále pracoval samostatně a použité prvky (robot, otočný stůl s vačkovým mechanismem a použité pneumatické odjehlovací nástroje) tvoří funkční řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubela, Tomáš

Práce je zpracována dobře. Oceňuji její praktické zadání, navrhnul bych pouze drobné konstrukční úpravy pracoviště. Situační pohledy v kap. 13.1 dobře ilustrují dosah robotu. Jak zde student sám zmiňuje, nejkritičtější je oblast mezi obrobkem a průzorem stolu (obr. 43). Ačkoliv zde robot dosáhne do uvedené pozice, není zde již mnoho prostoru na případnou změnu orientace TCP. Navrhoval bych alespoň robot umístit na pedestal, tak aby se vertikálně posunul nahoru a uvolnil se tak trochu jeho manévrovací prostor. Stejně tak bych ponechal více bezkolizního prostoru pro přívody pneumatiky. Dále co se týče tvaru dílu ve tvaru T, který je mezi vřetenem a přírubou výměny. Rozumím volbě tvaru z důvodu snadného přístupu do zásobníku. Avšak díky malé opěrné ploše mezi dílem a přírubou by zde mohl nastat problém vyosení nástroje a následně nutná rekalibrace TCP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101662