KRAKOVSKÝ, J. Design přívěsného kompresoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů – B. Přívěsné kompresory s elektrickým motorem zatím nejsou výrazně rozšířeny, ale jejich význam narůstá díky nižší hlučnosti a absenci zplodin. Celkový tvar je logicky koncipován s ohledem na mobilitu, funkci a ergonomii. Jedná se o kompaktní kubus, pro který jsou charakteristické vypjaté křivky a plochy. Základní členění hmoty je podřízeno pohodlnému přístupu k vnitřním komponentům. Zalomená rovina dělení horní a spodní části v bočním pohledu přináší dynamický charakter. Žádoucí robustní tvar podporuje též nárazník plynule přecházející v blatník a horní prolis. Zadní část je mírně překombinovaná rozdílným tvaroslovím jednotlivých prvků. Celek je dotažený, finální výraz zůstává ale relativně tradiční. Barevné řešení odpovídá funkci. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design přívěsného kompresoru v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chorý, Tomáš

Jako pohonnou jednotku přívěsného kompresoru autor zvolil elektromotor, který je výhodný zejména v městském prostředí. Při zachování kompaktního tvaru je stroj logicky hmotově i barevně rozdělen na dvě části. Celkové řešení splňuje funkční i ergonomické požadavky. Výhrady mám jen k některým detailům: 1) Informační panel na zadní části vozidla je malý a informace na něm (zejména v provozu) málo čitelné. 2) Zadní jemná a tenká oválná světelná lišta koncepčně neladí s tímto typem vozidla. 3) Postranní zámky horního panelu tvarově zase odkazují na dávnou minulost. Celkově však práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100632