WEIDNER, L. Čtyřválcový vznětový motor s vypínáním válců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání bylo splněno v celém rozsahu, použité postupy a metody byly aplikovány v zásadě správně. Autor nicméně pouze aplikoval známé školní postupy, bez náznaků aspoň dílčích vlastních tvůrčích přístupů, k čemuž se nabízela řada možností. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Pan Weidner měl za úkol navrhnout hnací ústrojí čtyřválcového vznětového motoru s deaktivací válců. K cílům student přistoupil dle zadání a v první fázi krom rešeršní části se zabýval kinematikou navrhovaného klikového mechanismu a vyvážením klikového mechanismu. V další části se zabýval tvorbou 3D modelu, kmitáním klikového hřídele a pevnostní analýzou. Avšak autor v některých kapitolách neuvádí zásadní informace pro uvedené výsledky tj. na obr. 5-6 není uvedeno pro jaké otáčky motoru to je, tato hodnota není uvedena ani pro další výsledky na obr. 11-14, 19-20 a 22-23. Dále u obrázku 26 chybí popisy os tím je obrázek nevypovídající jako podklad a u obr. 32 chybí jednotky a popis. V práci se také nachází drobné nepřesné výrazy, formátování a pravopisné formality, např. v obsahu nejsou použity nadpisy třetí úrovně, v odstavci 7.3.1 na str. 52 je použito jiného způsobu značení citace než do hranatých závorek, autor používá spojení „řídící jednotka“ místo „řídicí jednotka“ a v některých místech stran jsou zbytečné mezery. Z hlediska vlastního přínosu zde nejsou žádné nové postupy a autor používá jen běžné přístupy. Použití Wikipedie atd. jako citačních zdrojů je pro prací tohoto typu také nevhodné. Přesto autor splnil celkové požadavky a práce je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 99713