PECH, F. Nové kompozice pokročilých oxidicky zpevněných ocelí na bázi prvků vzácných zemin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadraba, Hynek

Magisterská práce Bc. Filipa Pecha byla zaměřena na ověření nových způsobů tvorby oxidické disperze v mikrostruktuře vysoko-chromových ocelí. Diplomová práce byla řešena ve spolupráci Skupiny křehkého lomu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. a Ústavu materiálového výzkumu Slovenské akademie věd. Diplomová práce si kladla za cíl experimentálně ověřit možnost tvorby ocelí zpevněných oxidickou disperzí metodou vnitřní oxidace yttria a hliníku a porovnat tuto metodu s tradičně používanou technikou založenou na přímém přidání oxidické fáze do oceli. Experimentální materiály byly připraveny metodou mechanického legování a následného zhutnění takto získaného prášku metodou spark plasma sintering. Byly připraveny tři druhy ocelí s obsahem 9% Cr, 14% Cr a 17% Cr, ve kterých byla oxidická disperze vytvořena jak přímým přidáním oxidů Y2O3 nebo Al2O3, tak i vnitřní oxidací přidáním Y nebo Al a kyslíku. Základní mechanické vlastnosti takto připravených ocelí (indentační vlastnosti a tahové vlastnosti) byly pak porovnány s ocelí připravenou stejným postupem, ale neobsahující zpevňující fázi. Student zvládl jak přípravu experimentálního materiálu, tak hodnocení mikrostruktury a výsledků mechanických testů. Výsledky získané řešením diplomové práce student vhodně okomentoval a diskutoval. Diplomant prováděl většinu experimentální práce a její vyhodnocení samostatně. Získané výsledky přináší poznatky o nových možnostech přípravy ocelí zpevněných oxidickou disperzí, které mohou vést ke vzniku nových kompozic ocelí. S přístupem pana Bc. Filipa Pecha k řešení magisterské práce, s výsledky této práce a jejím zpracováním jsem byl velmi spokojen a proto jsem navrhl hodnocení diplomové práce klasifikačním stupněm „výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kuběna, Ivo

Předložená diplomová práce se zabývá novými způsoby zpevnění chromových ocelí pomocí práškové metalurgie, konktrétně mechanickým legováním. Práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe logicky navazují. Autor po krátkém úvodu uvádí cíle práce a následně popisuje stav znalostí v oblastech výroby tzv. ODS ocelích a mechanického legování. Tyto kapitoly stručně, ale celkem jasně popisují problematiku na kterou je zaměřena tato práce a tím umožňují čtenáři hlubší pochopení experimentální části a výsledků. V experimentální části je popsána příprava prášků pro následné zpracování. Popis dosažených výsledků je přehledný a dostatečný, většina výsledků je diskutována přímo v této kapitole. Drobnou formální chybou je nepřítomnost měřítek v EDS mapách získaných v transmisním elektronovém mikroskopu. Závěry vystihují výsledky dosažené v této práci a vyplývá z nich, že cíle práce byly splněny. Práci doporučují k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101407