VÁŠKO, O. Testování analogových obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kincl, Zdeněk

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření programu v prostředí Matlab pro automatické testování analogových obvodů. V úvodu práce jsou postupně rozebrány vlastnosti kmitočtových filtrů, principy metody uzlových napětí a požadavky multifrekvenční parametrické poruchové analýzy. Značná část textu je však doslovně opsána ze skript BEL1, BMA3 a multimediální učebnice Optimalizace v elektrotechnice. Pro výběr optimálních testovacích kmitočtů student zvolil globální stochastickou optimalizaci založenou na genetických algoritmech. V práci je uveden pouze všeobecný popis této metody bez jakéhokoliv vysvětlení modifikace této metody pro případ multifrekvenční parametrické poruchové analýzy. Z tohoto pohledu tedy práce neobsahuje to nejdůležitější. V rámci řešení projektu byly vytvořeny pouze dílčí skripty v Matlabu. Student interpretuje výsledky své práce na několika příkladech kmitočtových filtrů, avšak jejich diskuse je nedostatečná. Celkový rozsah práce je omezený. Po formální stránce není práce příliš zdařilá, obsahové členění jednotlivých kapitol je značně nelogické. Vlastní text práce obsahuje velké množství pravopisných chyb, překlepů a nevhodných či zavádějících formulací. Kvalita některých obrázků je nízká. Značení vstupních / výstupních bran ve schématech zapojení neodpovídá značení v textu, některé nominální hodnoty součástek jsou též odlišné. Seznam zkratek a symbolů chybí v práci úplně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 26/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce F 8/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
52

Posudek oponenta

Kolka, Zdeněk

Úvod práce je věnován popisu obecně známých skutečností z oblasti teorie obvodů (14 stran). Text vznikl na mnoha místech okopírováním skript i obrázků. Ačkoli student uvádí zdroje, je takový postup na hranici plagiátorství. Vztah (3.15) je uveden bez nutného vysvětlení, jak vlastní testování vůbec probíhá. Kapitoly na sebe příliš logicky nenavazují, spíše budí dojem různě pospojovaného textu. Vlastní řešení spočívá v použití genetické metody pro hledání kmitočtů pro testování. Bohužel nikde není uveden postup výpočtu testovatelnosti, řešení nelineární soustavy, ani implementace vlastní genetické metody. Chybí diskuse výsledků, resp. srovnání více metod. Práci hodnotím jako nepříliš zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 7/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
57

Otázky

eVSKP id 39274