CHMELÍK, J. Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání BP s názvem "Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED" bylo splněno v rámci technických možností. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Student prokázal dobrou odbornou erudici během řešení dílčích problémů a byl samostatný při řešení práce. Práce je zpracována přehledně a formálně správně bez větších připomínek. Literatura byla během řešení používána.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 19/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Splnění zadání A 49/50
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Novák, Vítězslav

Student se ve své práci zabývá problematikou zpracování tuhého fotorezistu při výrobě desek plošných spojů. Úkolem studenta bylo zvolit pro daný fotorezist vhodné prvky LED a navrhnout a realizovat konstrukci laboratorní osvitové jednotky. Práce je zpracována v rozsahu 43 stran včetně obrázků a seznamu literatury. V teoretické části student velmi stručně pojednává o problematice výroby desek plošných spojů, fotorezistech, prvcích LED a typech UV záření. Praktická část začíná popisem zvoleného negativního fotorezistu a zvažovaných LED prvků. Na základě parametrů vybrané LED jsou následně počítány parametry maticového pole pro sestavení zkušební osvitové jednotky. Popis výběru LED je velmi stručný až nedostatečný, vhodný by byl rozbor na základě technicko-ekonomických parametrů, kde by byly zahrnuty i náklady na konstrukci i provoz zařízení. Při návrhu zkušební osvitové jednotky by také bylo vhodné uvažovat i jiné možnosti rozložení LED prvků a provést zhodnocení z hlediska nákladů na konstrukci a provoz, homogenity osvitu či osvitového času, potřebného k dokonalé expozici fotorezistu. V závěrečné části student expoziční jednotku v praxi realizuje a to včetně dalších součástí, jako jsou napájecí zdroj, časovač, vakuový rám a řídící jednotka. Na hotovém zařízení byly provedeny základní zkoušky pro zajištění správné expozice fotorezistu. Vzhledem k tomu, že testovací ploška pro expozici přibližně svou velikostí odpovídá ploše exponované jednou LED, je otázkou, zda by nebylo vhodnější použít jiný testovací obrazec, který by jednoznačně postihnul místa mezi jednotlivými LED prvky. Grafické zpracování a vnější úprava předložené práce jsou na velmi dobré úrovni a splňují požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotím stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 41058