KREJSA, P. Tepelné čerpadlo vzduch - voda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Cílem práce bylo navrhnout tepelné čerpadlo, které by bylo možné použít k vytápění a přípravě teplé vody v revitalizovaných bytových domech. Student chtěl navrhnout tepelné čerpadlo, které má nízký dopad na životní prostředí a proto si vybral přírodní chladivo R290 (propan), které má dobré výkonové ukazatele. Jelikož se však jedná o hořlavé chladivo, tak je výběr vhodných komponent poměrně problém, který však student svou pílí překonal. Diplomant po celou dobu pracoval samostatně a práci pravidelně konzultoval nejen s vedoucím, ale také s dodavateli jednotlivých komponent. Student splnil cíle dané zadáním diplomové práce a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smrček, Stanislav

Práce obsahuje základní informaci o historii tepelných čerpadel, rozdělení typů tepelných čerpadel, popis principů funkcí a provozních režimů. Vše je přehledně rozvedeno v bodech 2.1. až 2.7.5 diplomové práce. V další části diplomové práce (v bodu č. 3) se diplomant zaměřuje na kompletní popis komponentů a režimů práce tepelného čerpadla s jasným popisem funkcí, jež by mělo splňovat. Vše je názorně doplněno schématy a tabulkami. Autor tímto postupem poukazuje na to, že se stále lze dopracovat k lepším technickým parametrům, než jsou nyní zavedené principy výroby současných tepelných čerpadel. Zejména postihuje v kap. 2.2 až 2.7 principy funkce s ohledem na současné trendy použití běžných komerčních chladiv v chladícím okruhu. Při návrhu tepelného čerpadla, v bodu 5.2 diplomové práce, autor specifikoval velmi správně výhody tepelných čerpadel pro bytové domy s ohledem na budoucí vývoj segmentu vytápění a chlazení a trendů v oblasti chladiv. Autor použil pro výpočty s ohledem na dosažení odlišnosti a zvýšení COP výkonu tepelných čerpadel přírodní druh chladiva a vypořádává se s vlivy tohoto chladiva na okolní prostředí a omezeními při realizaci výroby a instalace tepelného čerpadla s chladivem třídy A3. V práci je popsán typ a specifikace tepelného čerpadla (v bodě 5.4), včetně návrhů komponent s přehlednými tabulkami výkonů a předpokládaných topných faktorů. Autor jasně specifikoval a dobře popsal použité komponenty jak pro vlastní chladicí okruh, tak i částečné pro konstrukci zbylých částí tepelného čerpadla. Velmi důkladně se zabýval volbou kondenzátoru s ohledem na to, že použití v bytových domech sebou nese vysoké nároky na hlučnost a kvalitu provozu. Dále v bodu 5.9 se ve výpočtu náplně soustředil na použití takového kondenzátoru, aby byla náplň chladiva co nejmenší a dle daných výpočtů by mělo zařízení splňovat normy a kritéria provozu. Stanovení COP v bodu 5.10 je provedeno v přehledné tabulce pro různé provozní parametry a ukazuje, že předpokládané výkony tepelného čerpadla převyšují parametry současných výrobců, což je při návrhu nového tepelného čerpadla správný požadavek. V bodu 5.11. se autor zaměřuje na konstrukční řešení tepelného čerpadla na jeho kompaktnost a reálnou velikost s ohledem na možné realizace v prostorách bytových domů a jejich zázemí. Dále je zmíněno zaměření navrženého tepelného čerpadla pro kaskádové (sériové) zapojení tepelných čerpadel dle uvedených schémat s ohledem na potřeby výkonnosti celé soustavy a potřeby bytového domu. Kompaktnost tepelného čerpadla je dle autora správná cesta k realizací v bytových domech, včetně kaskádového zapojení jen by bylo třeba se více změřit na oblast hlučnosti, což v předložené práci postrádám. Zadání diplomové práce je splneno v požadovaném rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101673