BARANČINOVÁ, M. Revize systému managementu kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomantka řešila téma, které je v našich (středoevropských) poměrech dost choulostivé – adaptace zavedeného systému managementu, certifikovaného podle normy ISO 9001:2008 na požadavky, které představuje nová revize ISO 9001:2015. Zmíněná obtíž souvisí s často se vyskytujícím dogmatickým výkladem kritérií uvedené normy, což v tomto případě může vést k totální (a zbytečné) přestavbě jinak dobře fungujícího systému managementu. Diplomantka správně provedla srovnávací analýzu existujícího systému managementu ve vybrané organizaci podle obou norem a vyhodnotila, v čem je třeba (vhodné) provést úpravy. Navrhla některá opatření, která z hlediska proveditelnost diskutovala s vedením organizace. Pracovala iniciativně a dobře uplatňovala znalosti nabyté studiem. Využívala možností konsultací, vždy měla promyšleno, co potřebuje diskutovat, a co může (musí) rozhodovat sama. Diplomantka prokázala schopnost samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité technické a organizační problémy a navrhovat prakticky účelná a proveditelná řešení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Komentujte zásadní rozdíly mezi revizemi normy ISO 9001 z roku 2008 a 2015.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Diplomová práce Bc. Mariany Barančinové odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v určitých směrech originální. Metodika splnění cílů diplomové práce je správná. Studentka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Úkol návrhu změn aktualizace systému managementu k dosažení shody s požadavky normy ISO 9001:2015 je možné považovat za splněný. V práci ovšem není uvedený text interní dokumentace firmy, proto zpracovaný návrh aktualizace systému managementu kvality v kapitole 5 není možné posoudit z hlediska adekvátnosti ani hloubky navržených změn. Hodnocená diplomová práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy. Práce je logicky rozdělena do šesti kapitol a závěru. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení jednotlivých úkolů. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s relativně malým počtem věcných, gramatických nebo formulačních chyb. Za zbytečné výjimky lze proto označit například nepoužívání jednotného (trpného) rodu při formulování textu práce, nedodržování jednotného formátování odstavců v celé práci a chyby při používání interpunkčních znamének ve větách (např. str. 17, 22, 23). Nepřesně formulované a nevhodné jsou zdroje označené číslem 21 a 22. Za zbytečné je nutné označit zařazení části 10 – Seznam příloh, která je prázdná s nejasným a neúplným textem. Studentka při zpracování práce částečně vychází z doporučené literatury, kterou rozšířila o další vhodné zdroje. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o některé myšlenky a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Výjimkami jsou nejasné odkazy na dizertační práci z Univerzity Alcala v Madride, Marimon a kol. 2009, Casadesus a kol. 2001, Heras a Casadesus 2006, Franceschini a kol. 2004 (str. 27), obr. 6 (str. 32) a odkazy na použitou literaturu na str. 34. Výsledek práce prokázal, že autorka má dostatečné zkušenosti z práce s technickou literaturou v oblasti řízení kvality.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101432