HRNCSJAROVÁ, H. Aplikace procesního systémového inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

Diplomantka Hana Hrncsjarová řešila diplomovou práci iniciativně a samostatně. Splnila veškeré požadavky zadání a při řešení práce se řídila pokyny vedoucího diplomové práce. Dosažené výsledky práce lze přímo využít v praxi v dané odborné oblasti. Z pohledu vedoucího diplomové práce proto hodnotím diplomovou práci známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Turek, Vojtěch

V úvodní části práce autorka uvádí klasický postup a pravidla pro rekonstrukci sítě výměny tepla pomocí pinch analýzy. Následně je zevrubně popsána metoda network pinch, a to včetně základních rovnic potřebných pro sestavení patřičných optimalizačních modelů. V dalších dvou kapitolách pak autorka pomocí metody network pinch řeší rekonstrukci jednoduché vzorové sítě převzaté z literatury a průmyslového případu – hydrogenační rafinace oleje –, taktéž převzatého z literatury. V obou případech byly při hledání výsledných konfigurací sítí využity optimalizační modely implementované v softwaru Maplesoft Maple. Zvolený postup přitom sestával z několika kroků, mezi nimiž byly vyžadovány zásahy uživatele, tj. hledání finálního řešení nebylo v rámci modelu plně automatizováno. V závěru práce pak autorka srovnává data získaná u průmyslového případu pomocí vlastního modelu s daty pocházejícími ze simulačního softwaru Chemstations CHEMCAD, která převzala z jiné závěrečné práce, a diskutuje důvody pro jejich mírnou odlišnost. Je tedy zřejmé, že cíle práce byly autorkou splněny beze zbytku. Rozsah práce je přiměřený a tato obsahuje zanedbatelné množství faktických chyb. Očekával bych však konzistentnější přístup k indexování identifikátorů v rovnicích (někdy jsou indexy odděleny čárkami, jindy v naprosto identické situaci nikoliv). Co se týče struktury dokumentu, některé tabulky a obrázky předchází patřičným odkazům v textu (např. tab. 4.3, 4.4 a 4.5), resp. jejich pořadí neodpovídá pořadí odkazů (např. obr. 3.1 a 3.2). V některých případech dokonce reference v textu zcela chybí (např. tab. 4.6 nebo 4.8), příp. je referencován neexistující zdroj (kap. 1.3). Grafická úprava práce je jinak uspokojivá, přičemž text obsahuje velmi malé množství gramatických a stylistických chyb. I přes uvedené drobné formální nedostatky však považuji práci za kvalitně zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101554