SZLAUR, V. Analýza procesů obrábění kovových materiálů se zaměřením na energetické aspekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Práce vychází z úvodních kapitol ve kterých je proveden teoretický rozbor řešené problematiky. Následuje praktická část, kde jsou provedeny vybrané experimenty a výpočty zvolených veličin. Absolvent zpracoval práci iniciativně a samostatně. Doporučuiji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na dobré úrovni. Práce se zabývá obecným rozborem problematiky třískového obrábění, zejména technologickými operacemi soustružení, frézování a vrtání. Součástí práce je také experimentální část, ve které byla hodnocena struktura povrchu a silové působení při soustružení válcové součásti. Práce je ukončena rozborem a srovnáním ekonomičnosti procesů pro dva způsoby výroby zvolených součástí (hranol, hřídel). Je zřejmé, že diplomant věnoval jejímu zpracování patřičnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních a elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení diplomové práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49946