PIŠEK, D. Vysoce-entropické slitiny – objemové slitiny a povrchové úpravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadraba, Hynek

Magisterská práce Bc. Davida Piška byla zaměřena na ověření možnosti zlepšení vysokoteplotních vlastností jednofázové vysoce entropické slitiny CoCrFeNiMn. Diplomová práce byla řešena ve spolupráci Skupiny křehkého lomu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. a Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i. Diplomová práce si kladla za cíl experimentálně ověřit možnost tvorby jednofázové CoCrFeNiMn vysoko entropické slitiny zpevněné oxidickou disperzí. Byly ověřeny dvě cesty tvorby oxidické disperze v mikrostruktuře slitiny, a to metoda přímého přidání oxidu yttritého do slitiny a metoda vnitřní oxidace yttria. Experimentální materiály byly připraveny metodou mechanického legování a následného zhutnění takto získaného prášku metodou spark plasma sintering. Byly připraveny tři druhy slitiny, ve které byla oxidická disperze vytvořena jak přímým přidáním oxidu Y2O3, tak i vnitřní oxidací přidáním Y a kyslíku. Základní mechanické vlastnosti takto připravených slitin (indentační vlastnosti, tahové vlastnosti a creepové vlastnosti) byly pak porovnány s vlastnostmi slitiny připravené stejným postupem, ale neobsahující zpevňující fázi. Student zvládl jak přípravu experimentálního materiálu, tak hodnocení mikrostruktury a výsledků mechanických testů. Výsledky získané řešením diplomové práce student vhodně okomentoval a diskutoval. Diplomant prováděl většinu experimentální práce a její vyhodnocení samostatně. Získané výsledky přináší poznatky o možnosti výrazného zlepšení vysokoteplotních vlastností vysoko entropických slitin, které mohou vést k formulaci nových typů těchto slitin, vhodných k průmyslovému použití. S přístupem pana Bc. Davida Piška k řešení magisterské práce, s výsledky této práce a jejím zpracováním jsem byl velmi spokojen a proto jsem navrhl hodnocení diplomové práce klasifikačním stupněm „výborně“ (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šiška, Filip

Diplomová práce se zabývá přípravou vysoce entropické slitiny CoCrFeNiMn a její varianty zpevněné oxidickou disperzí pomocí mechanického legování. Vyrobené materiály jsou posléze analyzovány z hlediska složení, mikrostruktury a mechanických vlastností. Zvolené téma považuji za velmi aktuální, Vysoce entropické slitiny nacházejí v současné době uplatnění v mnoha speciálních aplikacích. Vylepšení jejich vlastností pomocí disperze oxidických částic se jeví jako zajímavý směr dalšího vývoje. Výsledky uvedené v práci splňují zadání a jsou prezentovány logicky a přehledně. Práce působí celkově dobrým dojmem. Student zaslouží pochvalu za rozsáhlou teoretickou část. Drobné nedostatky se týkají pouze občasných překlepů a špatného formátování. Práci hodnotím celkovou známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101408