VALO, M. Návrh a realizace systémové elektroinstalace v bytové jednotce s vizualizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bátora, Branislav

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a realizací systémové elektroinstalace v bytové jednotce. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, které sleduji body zadání a celkově splňuje požadavky a náležitosti diplomové práce. V teoretickém úvodu autor popisuje systémovou elektroinstalaci, rozdíl mezi klasickou a systémovou elektroinstalací a srovnává jednotlivé systémy podle hlavních atributů. Dále se věnuje systémům Foxtrot a INELS, z pohledu sběrnice a jednotlivých prvků. V praktické části je zpracována dokumentace skutečného provedení po rekonstrukci a táto dokumentace zároveň slouží jako podklad k návrhu systémové instalace. Diplomant navrhl 3 funkční varianty a po konzultaci s investorem a zvážení důležitých hledisek, byla vybrána varianta INELS RF. Následně se autor věnuje postupu programování uvedené varianty. Tuto část hodnotím méně uspokojivě, z důvodů nepřesností a určité míry nepřehlednosti uvedeného postupu. Výstupem bylo také zpracování kompletní výkresové dokumentace pro realizaci. Ve své práci student musel řešit problém, kdy měl navrhnout funkční, uživatelsky jednoduché a efektivní řízení osvětlení a vytápění, bez možnosti stavebních úprav již zrekonstruovaného bytu, přičemž revitalizovaná elektroinstalace nebyla k tomuto řízení přizpůsobena. S tímto úkolem se diplomant vypořádal dobře a navržené řešení vyhovuje investorovi a splňuje požadavky použitých standardů. V závěrečné fázi byly prvky systémové instalace naprogramovány a připraveny pro finální montáž. K projektové dokumentaci mám několik připomínek: - barva entit kabelové trasy v dispozičních schématech je nevhodně zvolená a tím jsou kabelové trasy těžko odlišitelné od kabelů. - V dispozičních schématech stávajícího stavu, v některých případech není zcela jasné, ovládaní světelných obvodů. - V dispozičních schématech slaboproudu je neúplné značení kabelů a není definován způsob uložení kabelů a výška zásuvek - V Příloze F autor uvádí schémata rozvaděčů R2 a R3. Rozvaděč R3 v dispozičním schématu chybí - Ve výkresu (D.1.k) je znázorněné schéma rozvaděče. Jistič FA6 má jmenovitou hodnotu 6A a jistí obvody zásuvky, ventilátoru, a podlahového vytápění. Tato volba není nikde v práci zdůvodněná. Při použití jističe 6A, je volba kabelů CYKY-J 3x2,5 neopodstatněná. - Některé normy uvedené v technické zprávě jsou již neplatné (např. ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-6-61) Výše uvedené nedostatky a chyby snižuji odbornou úroveň práce, ale nijak zásadně. Úroveň formálního zpracování snižuje použití některých méně kvalitních obrázků a několik formálních chyb. V práci se objevuje několik překlepů (např. str. 31 místo nonvolatívní je slovo nonvolaritní), nepřesností vysvětlení pojmů (např. str. 16 centralizované a decentralizované systémy) a neodborných termínů (např. str. 14 elektroinstalace větších rozměrů) Při řešení praktické části diplomant projevil dostatečnou orientaci v problematice a schopnost samostatně řešit náročné úlohy. Zpracování své práce konzultoval se svým vedoucím většinou pravidelně. Seznam použité literatury není kompletní. Chybí seznam použitých norem, na které se autor odkazuje. Celkově lze konstatovat, že diplomant až na výše uvedené výhrady splnil zadání diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B (80 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pěcha, Jiří

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku systémové elektorinstalace a její integraci při modernizaci bytové jednotky. Práce se v první části zabívá popisem jednotlivých systému dostupných na českém trhu a vytváři ucelený přehled o členění jednotlivých systému dle topologie, komunikace a kompatibility jednotlivých systému. Další část práce popisuje návrh a realizaci řešení u rekonstruovaném objektu. Student v prácí provedl průzkum trhu . Zvolil nejvhodnější systémy dle požadovaných funkcí a navrh řešení pro tři systémy Foxtrot, Inels a Inels RF tak aby bylo využito co nejvíce dostupných funkcí. Kladně hodnotím vypracování přehledu a porovnání funkcí u zvolených systému, tak aby bylo využito, co nejvíce funkcí zvlolených dle přání investora. Student zpracoval projektovou dokumentaci skutečného stavu elektroinstalace v objektu a dokumentaci porovnávaných systémů. V závěru se zaměřil na postup při parametrizaci jednotlivých prvků systému. Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Přímo nepřináší nové poznatky, ale představuje praktickou ukázku normativních postupů při řešení konkrétního návrhu s komentářem a odkazem na platnou legislativu. Použitá literatura odpovídá potřebám práce, ale přivítal bych větší rozsah použité literatury pro získání širšího pohledu na danou problematiku. Po formální stránce je práce na standardní úrovni. Kvalita většiny obrázků je dostatečná, až na něktré vyjímky kdy jsou obrázky hůře čitelné a nekvalitní. Práce má hlavně praktické využití a vzhledem na zadání se očekává její uplatnění v procesu realizace stavby s uvedeným technologiemi. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B (84 bodů)

Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 102579