FLIEGER, V. Hodnocení adhezivní pevnosti ZnNi povlaku svařovaného railu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Vít Flieger si jako téma své bakalářské práce vybral problematiku řešenou ve spolupráci se spolupracující firmou v oblasti, kde musel hledat vhodnou metodiku zkoušek adhezivní pevnosti povlaku, kde pro konkrétní řešenou aplikaci nebyly známy použitelné přístupy. Práci řešil především ve firmě, výsledky konzultoval jak ve firmě, tak u vedoucího práce, přitom osvědčil potřebnou míru samostatnosti. Musel se časově přizpůsobit i možnostem dodání potřebného vybavení a přípravků, jako byla lepidla, řezáky a adhezivní pásky. I přes takto vzniklé časové lhůty zejména v závěrečné části práce zpracoval práci dle plánu do úspěšného konce. Cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Skrutek, Ivo

Student Vít Flieger si vybral bakalářskou práci, která byla zpravována ve spolupráci s mezinárodní firmou. Tento fakt hodnotím velice pozitivně a značí studentův zájem jak o nové informace, tak praktické využití všech jeho dosažených znalostí. Velice kladně lze hodnotit skutečnost, že práce nemá pouze rešeršní charakter, ale obsahuje i experimentální část. Student v rešeršní části své práce popisuje požadavky na protikorozní ochranu svařovaného railu včetně možného zatížení při provozu motoru. Dále se vyjadřuje k různým typům povrchových vrstev, kde srovnává jejich vlastnosti, výhody a nevýhody. Poměrně kvalitně je popsán základní princip galvanického pokovení vrstvou ZnNi včetně důvodů proč je tato vrstva nejvhodnější pro použití na svařovaném railu. Výčet použitelných metod pro testování adhezivní přilnavosti ZnNi vrstvy je pouze obecný. Chybí zde celkové shrnutí (např. tabulka) s jednoznačným a detailním zhodnocením popsaných metod, z něhož by byl jasný další výběr pro experimentální část. Ne všechny metody jsou zhodnoceny dle základní požadavků zmíněných na str. 26, lze je tedy jen omezeně vzájemně porovnat. Experimentální část uceleně popisuje průběh testů na reálných vzorcích včetně všech vzniklých problémů. Úvodní popis použitých vzorků je příliš stručný a nevysvětluje, jaký byl rozdíl mezi jednotlivými kvalitativními třídami (např. NOK1, NOK2, NOK3). Z naměřených dat je zřejmé, že student provedl veškerá měření a vyhodnocení v odpovídající kvalitě. Prezentované výsledky jsou plně pochopitelné. Pozitivně lze hodnotit schopnost improvizace např. při mřížkové zkoušce, kde student narazil na problém s použitím normalizovaného řezného nástroje na zakřiveném povrchu. Navrhl alternativní řešení, které poskytuje lepší výsledky a následně neopomněl kriticky popsat jeho nedostatky. V textu objevuje několik formulací, které nejsou dostatečně vysvětleny a budou předmětem otázek k obhajobě. Po formální stránce se v práci objevují pouze drobné nedostatky např. ve formě použití desetinných čárek i teček nebo chybějících mezer mezi číslem a jednotkou. Nízkou úroveň má anglický překlad abstraktu, který by si zasloužil větší péči a kontrolu před odevzdáním práce. Klíčová slova nedostatečně popisují hlavní témata bakalářské práce. I přes výše zmíněné nedostatky, které nejsou zásadního charakteru, je tato bakalářská práce na dobré úrovni. Splňuje všechny body zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100726