PILÍŠEK, L. Zavádění bezolovnatých paliv v letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šplíchal, Miroslav

Úkolem autora bylo popsat současně používané a dostupné druhy paliv pro letecké pístové motory s popisem jejich negativního vlivu na životní prostředí, další částí práce bylo zmapovat iniciativy vedoucí k zavedení nových, k životnímu prostředí šetrných paliv. Záměrem zadání práce pak mělo být zpracování uceleného přehledu současného stavu v dané oblasti, která je poněkud stranou hlavního dění ve světě letecké dopravy, avšak je zajímavá z pohledu velkého množství pilotů a provozovatelů působících v oblasti všeobecného letectví. Vlastní práce je autorem rozdělena na tři hlavní části, které se postupně zabývají palivy pro letecké pístové motory, bezolovnatými palivy a alternativními náhradami leteckého olovnatého benzínu. Jednotlivé kapitoly by si zasloužily lepší zpracování a podrobnější osvětlení problematiky, např. zákon o ochraně ovzduší z roku 1970 - není jasné kdo a kde ho zavedl. Stejně není definována působnost agentury EPA, nebo princip označování leteckých benzínů. Tyto nedostatky komplikují srozumitelnost textu pro neodborníky. Rovněž strukturování kapitoly znesnadňuje orientaci, například zařazení podkapitoly 1.4.2. V rámci této části práce měl být uveden podrobnější rozbor negativních dopadů paliva AVGAS na životní prostředí. Druhá část práce, má stejné nedostatky jako první část. Při zpracování této části autor především vycházel z dokumentu FAA zaměřeného na přechod na bezolovnatá paliva. Tento dokument je již poněkud zastaralý, byl vydán v roce 2011. Autor toto však ve své práci nezdůrazňuje a může tak vzniknout dojem, že jde o aktuální stav. V poslední části práce se autor zabývá možnými náhradami olovnatých paliv použitelných v letectví. Jednotlivým druhům náhrad olovnatých benzínů je věnován velmi malý prostor, autor mohl také uvést technické parametry těchto paliv a vyhnout se formulacím typu „ lehce těžší“ viz palivo G100UL str. 28. V práci se také objevují protichůdná trvzení ohledně plnění požadavků norem nově vyvinutými palivy. Po formální stránce lze práci vytknout chybějící odsazování nových odstavců, mísení různých fontů v rámci jednoho textu. Formulace textu rovněž mohla být autorem vhodněji zvolena. Z textů je na řadě míst patrné, že jde o překlady, které byly použity bez větších jazykových úprav. Z hlediska logické stavby je práce složena z velkého množství převzatých textů, které nejsou propojeny do uceleného a přehledného textu. Pokud budou odstraněny uvedené nedostatky, tak je práce použitelná jako informační materiál shrnují dění v oblasti zavádění bezolovnatých paliv. Jako pozitivum lze brát uvedení velmi stručného přehledu potenciálních náhrad olovnatých leteckých benzínů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Klement, Josef

Práce splňuje stanovený cíl, tj. popis používaných druhů benzinu pro letecké pístové motory a iniciativ pro jejich náhradu palivy šetrnějšími k životnímu prostředí. Hlavním sledovaným problémem je obsah tetraetylu olova, který zajišťuje potřebnou odolnost proti nebezpečnému detonačnímu hoření a současně zvyšuje výkon motoru. Pomalý pokrok zavádění bezolovnatého benzinu u leteckých motorů oproti automobilovým se mj. vysvětluje jeho klesající spotřebou, což je v rozporu s tab.2, kde spotřeba spíše mírně vzrůstá. Popis legislativních změn vychází výhradně z amerických předpisů, které jsou v předstihu před dokumenty evropskými. Zde by bylo vhodné uvést územní vymezení působnosti uvedených institucí - FAA, UAT ARC, EPA. V práci jsou některá konstatování, která jsou vzájemně v rozporu: Na s. 18 - Nejvyšší hodnota oktanového čísla může být 100 ....Obsah oktanu může být vyšší než 100 Na s. 21 - ....neexistuje bezolovnaté palivo, které by zajišťovalo oktanové číslo při zachování bezpečnostních vlastností. V kap. 2.3 - palivo 91/96 Hjelmo Oil splňuje všechny požadavky ASTM D910 - podobně palivo 94 UL a další V závěru práce jsou určitá něpřesná tvrzení: Např. ... podle autora práce je největší komplikací nalezení takové přísady, která nejen zvýší oktanové číslo, ale zajistí i dobrou odolnost proti detonačnímu spalování - to je vlastně totéž. V případě zavádění nových paliv budou jistě hrát roli i cenové relace, které v práci zmíněny nejsou. Konstatuji splnění stanovených cílů a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 96856