ŠRENK, D. Nestacionární proudění v potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Himr, Daniel

Student se zabýval problematikou matematického popisu proudění kapaliny v jednodimenzionální oblasti. Tento typ proudění je uvažován, například, v potrubí. V úvodní části vychází z obecných rovnic silové rovnováhy a rovnice kontinuity, které, zaváděním různých předpokladů a dodatečných podmínek, upravuje do tvaru, který lze využít právě při popisu jednodimenzionálního proudění. Jelikož se jedná o parciální diferenciální rovnice, tak následuje popis jejich řešení pomocí několika různých numerických postupů. Neopomněl uvést podmínky stability řešení a krátce se věnoval i jeho přesnosti. Student pracoval samostatně. Neměl za úkol provést řešení konkrétní úlohy, aby měl prostor pro důkladnou rešerši numerických metod, což, bohužel, provedl velmi povrchně, jak je zřejmé z malého množství citované literatury. Rovněž možnostem posouzení přesnosti numerického řešení (numerické viskozitě) nevěnoval očekávanou pozornost. Přestože nesplnil očekávání, lze říci, že cíle bakalářské práce splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Fialová, Simona

Bakalářská práce se má zabývat analýzou nestacionárního proudění kapaliny. Autor provedl popis proudění kapaliny pomocí rovnice kontinuity a pohybové rovnice. Krátce se věnoval také popisu ztrát odečtem z Nikuradzeho diagramu a jen zmínkou se dotkl výpočetního řešení univerzálními vztahy dle Churchilla resp. Romeo a kol. Rozebral myšlenku numerického řešení a podmínky stability. Obecně se věnoval okrajovým podmínkám a dotkl se tématu numerické viskozity. V další části práce měl rozebrat a zhodnotit použitelnost metod, které se k řešení dané problematiky využívají. Zmínil pět metod, které bohužel řádně nerozepsal, pouze zakreslil síť a převzal vztahy z literatury. Některé výrazy a popisky dokonce ponechal bez překladu (str. 7, str. 16). Vlastní zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod chybí. Vhodné by bylo metody minimálně porovnat na jednoduchém zvoleném příkladu. Bakalářská práce obsahuje množství chyb, které nejsou pro tuto úroveň akceptovatelné. Chybí popis a důvod použití Einsteinovy sumační symboliky (v té jsou i chyby, třeba str. 6). Od té se student nakonec stejně beze slova odchýlí a používá zápisy jiné. Má být na úsudku čtenáře, zda index je stále ještě sčítací nebo již pouze označuje bod sítě. Přejaté zápisy tenzoru rychlosti deformace a tenzoru deformace neodpovídají ani zápisu v literatuře (Brdička, 2005), ani v hydromechanice používaným zápisům. Označení druhé viskozity neodpovídá literatuře a její rozměr v použitých označeních a jednotkách taktéž neodpovídá. Vybrané číslování rovnic pouze přispívá k nepřehlednosti textu, protože se student odkazuje obecně na rovnice, co číslo nemají. Chybí definice používaných matematických operací (Gauss- Ostrogradského věta), důvody nulování některých členů rovnice (str. 6). Záměny použití slov – kvazilineární proudění neexistuje. Chybí i literární zdroje některých použitých výpočtů (str.7). Práce s literaturou a samotný seznam literatury neodpovídá formátování, literární prameny nemají všechny náležitosti a zcela chybí rešerše odborných článků v časopisech. Měla-li být práce rešerší, pak musí tato kritéria splňovat a obsahovat bohatší literaturu. To se týká samozřejmě i úvodu, který má čtenáře uvést do problematiky a seznámit ho s metodami běžně v literatuře popsanými a používanými. Jedná se o studenta Matematického inženýrství, proto je třeba dbát na korektní zápisy rovnic a zavedených výrazů (str. 3, str. 6, str. 12), celkově sjednotit používané zápisy, provést důkazy předpokladů a reálné příklady použití jednotlivých metod. Závěry musí být jasně formulované a logické, ne pouze obecně vyjmenované. Bakalářská práce je po grafické i gramatické stránce na akceptovatelné úrovni. Bohužel svým obsahem neodpovídá standardu bakalářské práce. Chyby je třeba opravit a práci přepracovat. Ve stávajícím stavu práci nedoporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 100738