WEISER, M. Design ponorného čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fridrichová, Eva

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Zvolené kubistické tvarování ponorného čerpadla je v kontrastu se stávající produkcí, avšak působí velmi odolným a moderním dojmem. Celkový koncept řešení včetně prvků jako je odnímatelné síto, hladinový spínač a přídavný zavlažovací nástavec je dotažen do harmonického celku. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design ponorného čerpadla v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - B. Kompoziční řešení vychází z krystalické formy vymykající se standardním válcovitým tvarům současné produkce. Množství úhlů je ale až přílišné a přináší dramatický výraz, který by bylo možné redukovat. Nicméně oceňuji tvarovou provázanost celku a dotaženost detailů jako je posuvný hladinový spínač, nástavec na zavlažování a přepínač režimů na zástrčce. Barevnost odpovídá funkci, zůstává ale tradiční. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design ponorného čerpadla v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100482