JELEČEK, O. Podpovrchový detektor kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Téma práce bylo iniciováno studentem. Během řešení práce byl celkem aktivní, avšak bez výrazné vlastní invence. Řešení detektoru vychází již z dříve publikované konstrukce, viz literatura [7]. Cílem bylo přepracovat a modernizovat toto řešení s využitím moderní řídící jednotky s mikrokontrolérem. Tuto část lze považovat za splněnou, student použil procesor řady AVR, konstrukci doplnil o znakový displej a další ovládací prvky. Bohužel v době psaní tohoto posudku nebyl uspokojivě vyřešen vlastní firmware kontroléru. Byly navrženy jen některé části řídícího programu bez finálního ověření. Vlastní textová část práce je až příliš věnována základnímu popisu principů detekce kovů na úkor vlastního technického řešení. Zcela nevhodně je zařazena kapitola 3.9.1. Forma textu práce není příliš odborná a občas není zcela jasné, zda student popisované problematice zcela rozumí. Bodové hodnocení v posudku uvedené podmiňuji praktickou ukázku detektoru u obhajoby, především pak funkčností ovládání detektoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Lukeš, Zbyněk

Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací podpovrchového detektoru kovů. V prvé části student provedl rozbor řešení, popsal základní typy detektorů kovů a rozebral jejich hlavní funkční bloky. K této části nemám příliš výhrad, tento teoretický rozbor je popsán jasně a srozumitelně. Poté student přistoupil k samotnému návrhu. Navrhnul a vyrobil Lorenzovu cívku, která se vyznačuje nízkou parazitní mezizávitovou kapacitou. Při návrhu vysílače a přijímače jsou některé bloky správné, nad některými by se ovšem nad správnosti dalo polemizovat, především v analogové části. Student zpracoval signály pomocí mikroprocesoru ATmega16, ke kterému napsal program. Bohužel z této části je patrné, že program není funkční a že studentovi tato problematika není blízká, přičemž se nejedná v daném případě o problematiku příliš složitou. Také by bylo vhodnější napsat zdrojový kód v jazyce C, který by studentovi měl být bližší. Formální stránka práce je na docela dobré úrovni, avšak v práci se některé periodický opakují (počeštěné anglické názvy, mezery mezi slovy a závorkami, atd.). Při obhajobě doporučuji předvést funkčnost výrobku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 39285