HAJDA, J. Jednoúčelový stroj pro montáž termostatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Práce je zaměřena na návrh poloautomatického jednoúčelového stroje pro montáž termostatu pro osobní automobil. Seznamuje s problematikou jednoúčelových strojů, s požadavky zadavatele zařízení a výběrem komponent. Konstrukční návrh je propracovaný, zařízení se již vyrábí podle návrhu. Drobným nedostatkem je technické vyjadřování autora. Práce je přehledná a srozumitelná, odpovídající kvalitou a rozsahem požadavkům na bakalářské práci. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nohál, Libor

Předložená práce řeší průmyslové zadání konstrukce jednoúčelového stroje pro montáž dílů. Práce je přehledná, graficky na vysoké úrovni. Je zde zpracován úvod k jednoúčelovým strojům, včetně aspektů bezpečnosti a managementu rizik. Celkový dojem trochu kazí netechnické vyjadřování autora. Je zde zpracováno několik konstrukčních variant a výsledná varianta dopracována, včetně výkresové dokumentace. Práce obsahuje i fotodokumentaci vyrobených dílů. Celkově práci hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě s hodnocením "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101188