BUREŠ, D. Budoucí trendy pro pohonné jednotky osobních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Student pracoval na svém tématu průběžně a v zásadě zcela samostatně, vhodně využil dostupné informační zdroje. Jednotlivé části práce jsou podpořeny citacemi z české a světové literatury a svědčí o zvládnutí práce s těmito informačními zdroji. Práce zahrnuje stručný přehled současných typů pohonných jednotek s vlastním zhodnocením jejich výhod a nevýhod. Lze rovněž ocenit vlastní odhad budoucího využití. Vhodným doplnění by bylo doložení trendů vývoje dle některých světových organizací. Po celkovém zhodnocení lze konstatovat, že student jednoznačně splnil požadavky kladené na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Bakalářská práce rešeršní povahy popisuje vývoj, současný stav a budoucí trendy v oblasti pohonných jednotek osobních vozidel, respektive automobilů. Požadavky a cíle zadání nebyly splněny zcela, poněvadž koncepce pohonných jednotek jsou zhodnoceny dosti obecné a nejednoznačné. Zcela schází odhad podílu jednotlivých koncepcí na všech pohonných jednotkách v průběhu času, různé scénáře tohoto vývoje, detailnější analysa od „zdroje ke kolům“ (well-to-wheels) atd. V textu dokumentu se nachází množství faktických nedostatků. Např. technicky nesprávné použití pojmu „atmosférický motor“ (str. 16), řádově chybná hodnota rychlosti šíření plamene (str. 20), značné rozpory mezi hodnotami úspory emisí oxidu uhličitého při použití paliva E85 uvedené v textu na str. 24 a na obr. 9. Chybou je též to, když elektromotor s permanentními magnety v práci vůbec není zmíněn, ačkoli naprostá většina moderních osobních elektromobilů je jím poháněna. Zdroje vibrací a hluku spalovacích motorů jsou popsány přinejmenším diskutabilně, viz „primární a sekundární vibrační působení“ ve smyslu posuvných a rotujících částí klikového mechanismu, str. 19, nebo princip dvouhmotového setrvačníku na str. 27. Mnoho nedostatků je jistě způsobeno použitím nekvalitních internetových zdrojů. Rovnice by měly být číslovány a stylistika vykazuje rovněž reservy, viz např. na str. 28: „Nyní ale vidím největší problém vznětových motorů ve stavu, ve kterém jsou provozovány.“ Navzdory poměrně náročnému tématu lze celkové provedení bakalářské práce hodnotit pouze coby uspokojivé.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 100680