TRENTIN, T. Prostředky rozšířené reality - rešeršní studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovář, Jiří

Předkládaná práce je rešerší v oblasti prostředků virtuální reality. Práci považuji za velmi zdařilou a dle mého názoru splňuje zadání. Student prokázal schopnost orientovat se v problematice a oddělit podstatné od nepodstatného, výsledkem je skutečně výborná rešeršní práce. Vytknout se dá někdy až zvláštní interpretace získaných poznatků a občasné překlepy. Uvedené výhrady ale nesnižují celkovou kvalitu práce po stránce obsahové. Zadání práce považuji za víc než splněné a tudíž hodnotím výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Andrš, Ondřej

Předložená práce se zabývá rešerší prostředků soudobých řešení rozšířené reality se zaměřením na prostředky typu brýle včetně programového vybavení. V rámci práce studen použil velké množství lit. pramenů, což významně přispělo ke kvalitě práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101174