MACEK, T. Pásový dopravník pro recyklované kamenivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce začíná stručným úvodem. Hned v počátku výpočtu je vážný nesoulad v hodnotách teoretického průřezu náplně pásu str. 23 a celkové plochy průřezu náplně pásu str. 24. Další technická zpráva je nedůvěryhodná - je třeba vysvětlit kapitolu 2.9.3 včetně typu znaménka nerovnosti. Pokud má hnaný buben osu a ne hřídel, osa by se neměla otáčet. U výkresu sestavy chybí poloha násypky vůči kotevním šroubům, neexistuje vzájemné spojení jednotlivých pozic např. šrouby nebo svary. U stojin je neznámý tvar - chybí bokorys. V rámu napínací stanice je nakreslen a pozicován hnaný buben i válečkové stolice, výkres je naprosto nedostatečně zakótován a s vážnými chybami prokreslen, není to ani podsestava, ani svarek. Práce je na hranici ohajitelnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená bakalářská práce je členěna vcelku logicky a přehledně. Při své práci autor využíval zejména běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, ale také znalostí získaných jiným způsobem (zejména internet). Práce obsahuje podrobný funkční výpočet pásového dopravníku včetně jeho pohonu, vybrané pevnostní výpočty a základní výkresovou dokumentaci (výkres sestavy a svařovací podsestavy rámu napínacího zařízení). Z neznámých důvodů je navržený pásový dopravník vypočten takřka na trojnásobný hmotnostní (i objemový) výkon, než je v zadání práce. Tato změna není nikde komentována. Nezdůvodněné výrazné navýšení dopravního výkonu považuji za odchylku od zadání a tedy hrubou chybu. V práci se však student nevyhnul i řadě chyb věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - v rovnici 3 je překlep, - výsledek rovnice 4 je výrazně nižší než výsledek v rovnici 2, skutečná plocha průřezu pásu je zbytečně velká (viz kap. 2.8.7), - skutečný hmotnostní výkon je o ca 170 % vyšší než požadovaný – v práci není naprosto žádné zdůvodnění této skutečnosti či snaha o provedení korekce některého z parametrů s cílem dodržet zadání práce, - zvolený pás tloušťky 9 mm má pro daný účel zbytečně vysokou pevnost, - hnaný buben má chybně stanovené vnější síly (rov. 47). Je chybně použita síla působící na hnací, nikoliv hnaný buben. Z hlediska provozního to však není na závadu, výsledná napětí v hnaném bubnu budou výrazně nižší, než autor spočítal, - při výpočtu napínacího zařízení autor nesprávně vycházel ze sil v pásu, které působí u hnacího bubnu, - sestava rámu napínací stanice – pohled B, má chybné šrafování Předložená práce má solidní úroveň, ale s ohledem na požadované dopravní množství je částečně v rozporu se zadáním. Samotné provedení bakalářské práce je pečlivé a je v souladu s platnou ČSN ISO 5048. Tomáš Macek i přes výše uvedené výhrady ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 100891