DVOŘÁK, J. Nízko rychlostní elektrický generátor na bázi permanentních magnetů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná bakalářská práce měla za úkol analyzovat možnosti výroby elektrické energie z okolí pro potřeby snímání a monitorování v železniční dopravě. Práci nemůžu hodnotit jako vydařenou protože obsahuje velké množství nepřesností, opomíjí zavedené fyzikální přístupy pro řešení takovýchto úkolů a postup řešení není zcela v souladu s běžnými postupy. Všechny elektromagnetické generátory se navrhují s maximálním využitím cívky a zde v prezentovaném řešení má cívka zcela neadekvátní rozměr vůči budicím permanentním magnetům. Práci chybí prezentace jednotlivých fyzikálních modelů z oblasti mechaniky, elektrotechniky a elektroniky. Všechny výpočty parametrů generátoru jsou zmateně uvedeny bez kontextu s fyzikálními modely. Formální a stylistická úprava nerespektuje zavedené styly psaní rovnic. Navrhnout zdroj elektrické energie a počítat výkon na zátěži bez elektrického schematu a Kirchhoffových zákonů je nepřípustné, i když prezentovaný postup tyto fyzikální výpočty zahrnuje. Student si pravděpodobně během studia neosvojil základní pracovní postupy a inženýrské techniky pro návrh technických soustav a práce má charakter spíše protokolu ze střední školy. I když bylo konkrétní řešení generátoru navrženo, nemohu tuto práci hodnotit jinak než známkou dostatečně/E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Andrš, Ondřej

Předložená práce se zabývá návrhem elektrickým generátorem na bázi permanentních magnetů pro použití v železniční dopravě. V úvodu práce je provedena přehledová studie bez konkrétních doporučení pro samotné řešení. Dále autor provádí návrh generátoru s chybami v dimenzování a výpočtech. Formálně jsou zde špatně zapsány rovnice a nevhodně značeny veličiny. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta. Přes připomínky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím dostatečně / E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 100541