CHARVÁTOVÁ, M. Akumulace energie z obnovitelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Jan

Slečna Marie Charvátová zpracovala práci na téma Akumulace energie z obnovitelných zdrojů s bližším zaměřením na akumulaci elektrické energie na úrovni rodinného domu či bytové jednotky. Dílčím cílem bylo vyhodnocení dat z pěti let provozu demonstrační ostrovní fotovoltaické elektrárny s důrazem na rozbor vlivu změn jednotlivých konstrukčních úprav elektrárny na její energetickou výrobu. Studentka pracovala na tématu samostatně, pravidelně konzultovala postup práce a aktivně pracovala na řešení zadaných úkolů. Zpracovala rešeršní část i vyhodnocení provozních dat demonstrační elektrárny, z kterých jednoznačně vyplynulo, která opatření mají zásadní vliv na výrobu a využití získané elektřiny. Studentka tak prokázala schopnost samostatné práce na aktuálním tématu, které se i v průběhu zpracování BP velmi dynamicky rozvíjelo. K práci slečny Marie Charvátové nemám, z pohledu vedoucího BP, žádné připomínky a hodnotím ji stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bajko, Jaroslav

Bakalářská práce studentky Marie Charvátové je věnována obnovitelným zdrojům a způsobům akumulace energie se zaměřením na využití v malém měřítku na úrovni budovy, či domácnosti v rezidenční zástavbě. Práce v kapitolách 2 a 3 pojednává o formách energie a jejich využití pro přeměnu na energii elektrickou. Zdroje energie jsou diskutovány zejména z antropocentrického hlediska, přičemž termín „obnovitelný zdroj“ je chápán a používán intuitivně. Kapitola 4 následně představuje možnosti akumulace energie jako cesty k vyrovnání nestálé dodávky z obnovitelných zdrojů a časového posunu mezi výrobou a spotřebou. Jednotlivé možnosti jsou představeny vyčerpávajícím způsobem, jsou doplněny graficky, pečlivě citovány. Z citací převažují zdroje internetové a chybí prameny z recenzovaných periodik, či zahraniční literatury. Poslední 5. kapitola předkládá data z provozu dvou malých FV elektráren v Brně, která jasně ukazují sezónní cyklus střídání maxima (duben-září) a minima (říjen-březen) typický pro výrobu elektřiny z FVE v naší zeměpisné šířce. Cílů bylo dosaženo a všechny požadavky na rešeršní druh práce byly splněny. Celkově je práce velice zdařilá jak po stránce věcné a faktické, tak stylistické a grafické s minimem překlepů a gramatických chyb. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100967