HAMERSKÝ, T. Malá fotovoltaická elektrárna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student si vybral téma práce se zaměřením na fotovoltaickou výrobu el. energie. V průběhu zpracování práce pracoval samostatně. Prokázal dobrou orientaci v řešené problematice. Student samostatně vyhledával a vyhodnocoval literární zdroje. Práce prokazuje aktivní užití znalostí získaných v průběhu studia a odpovídá požadavkům na závěrečnou práci. Cíle konkretizované v zadání práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škorpík, Jiří

První polovina práce sice popisuje problémy mimo rozsah zadání, ale nikoliv na úkor cílů práce. Práce je velmi pěkná po obsahové i grafické stránce. Student vycházel z mnoha zdrojů, tak aby odpověděl na každý problém, který při řešení objevil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101022