NOVOTNÝ, P. Vliv změny teploty během technologického procesu na klopný a výkyvný moment axiálního táhla řízení. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a obsahuje mnoho podnětných poznatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Předložená práce obsahuje 38 listů textu s obrázky a grafy a 12 listů přílohy s gragy. V úvodu je uvedena historie závodu s náplní výroby. Následně je popsána fukce součásti táhla řízení, jeho jednotlivých součástí s jejich vlivem na výkyv. Detailně je popsán postup vlastního měření a zařízení na kterém měření bylo prováděno s grafy naměřených a dosažených výsledků. Na závěr je provedeno zhodnocení výsledků měření s doporučením pro praktické využití. Uvedená práce byla časově náročná, posluchač se s problémem vyrovnal výborně. Při zpracování a řešení přistupoval k problému zodpovědně a aktivně. Připomínka : 1.) Symboly z hlediska přehlednosti je třeba v seznamu řadit abecedně, nejdříve velká, pak malá abeceda, obdobně i řecká abeceda.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 10893