CHÁMA, J. Technologie protlačování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Celkové hodnocení zohledňuje nižší kvalitu práce, formální náležitosti zpracování, pravopis, stylistickou úpravu a přístup studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Řiháček, Jan

Bakalářská práce předkládá obecnou rešerši, zaměřenou na technologii protlačování. Úvod práce je věnován teoretickému základu, na který navazuje rozbor materiálů vhodných k protlačování včetně jejich tepelného zpracování a v dalším rozbor postupu při návrhu protlačku, možností protlačovacích nástrojů a strojů. Závěr práce potom obsahuje zmínku o praktickém využití protlačování v praxi pro konkrétní dílec. Je škoda, že autor některé kapitoly pojal dosti obecně. Tento fakt je patrný obzvláště v kapitole věnující se protlačovacím strojům, která je psaná velice povrchně, tj. bez bližšího seznámení s konstrukčními možnostmi, principy, výrobci apod. V části práce věnované návrhu protlačku (kap. 1.4) je použito vzorců, které jsou vytrženy z kontextu bez jakékoliv návaznosti na jejich odvození, z čehož plynou chybné vztahy. Jedná se především o vzorec (1.8), kde je v rozporu s použitou symbolikou počítáno s poměrným přetvořením (symbol epsilon), ačkoliv je zde nutné použít logaritmické přetvoření (symbol fí). V kapitole věnující se potlačovacím nástrojům postrádám bližší rozbor vhodných materiálů. Úroveň práce rovněž snižují některé věty či souvětí, které jsou psány nesrozumitelně nebo vůbec nedávají smysl, např. str. 11: „lze rozdělit s ohledem na způsob vyráběných součástí“, na str. 11: „obyčejně se skládá ze třech základních částí, a to na zásobník“ nebo na str. 23: „vyhazovač se zde ale lze nahradit“. Mezi další nedostatky patří např.: - citace literatury u nadpisů je uváděna chybně, - některé odstavce v textu jsou neodsazeny, - na str. 10 je použit výraz „přeloženiny“ (lépe přeložky), - na str. 10 v obr. 2a je chybně uvedeno, že se jedná o srovnání simulačního vykreslení s experimentálním výsledkem, - na str. 11 je užit zavádějící výraz redukční očko namísto redukčního kuželu nebo redukční části, - na str. 12 v obr. 6 je nevhodně použit termín píst (v uvedeném zdroji [23] je použito označení ram, tj. česky beran lisu/bucharu, příp. lze použít průtlačník), - na str. 13 v obr. 7 chybí popis na obrázku zobrazených variant (taktéž na str. 14. v obr. 10), - na str. 14 je při popisu sdruženého protlačování uvedeno: „materiál je posouván“, lépe deformován, - na str. 16 a 26 jsou tabulky nevhodně opatřeny popisem pod tabulkou místo nad ní, - na str. 20 ve výčtu maziv chybí zmínka o pevných mazivech (na bázi grafitu), - na str. 24 v obr. 25 je zavádějícím způsobem popsána pozice 6 jako vodící sloupek (lépe např. vedení stíracího elementu). I přes uvedené nedostatky lze konstatovat, že práce splnila požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96754