EGOROV, A. Aerodynamika ve Formuli Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čavoj, Ondřej

Závěrečná práce je většího rozsahu, protože student poměrně pečlivě popisuje dílčí závěry z řady prací. I přes všechnu snahu ovšem schází dostatečné soustředění na cíle stanovené v zadání. Výhody a nevýhody nasazení aerodynamických prvků jsou zhodnoceny jen krátce, přičemž by bylo vhodné je doplnit např. o vztah popisující závislost teoretické rychlosti průjezdu zatáčkou na hmotnosti a přítlaku. Hodnoty aerodynamických charakteristik jsou uváděny jen minimálně, přestože student měl další data k dispozici. Navíc se obtížně nacházejí, a to i kvůli horšímu logickému uspořádání. Jazykové zpracování nebylo hodnoceno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Pan Ergonov zpracoval bakalářskou práci na téma Aerodynamika ve Formuli Student. Práce je poměrně obsáhlá, je zřejmé že autor vycházel z mnoha zdrojů, přesto se příliš nevěnuje vlastnímu zadání. Detailněji by mohly být zpracovány přínosy nasazení jednotlivých aerodynamických prvků. Po grafické stránce je práce na dobré úrovni, logické uspořádání je poněkud horší, v samotném práci se hůře orientuje. Vzhledem k tomu že se jedné o rešeršní téma nehodnotím vlastní přínos a originalitu a využitelnost poznatků v praxi. Práce doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101722