DOSTÁLOVÁ, J. Návrh metodiky výběru a hodnocení dodavatelů s využitím softwarových prostředků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá vysoce aktuálním tématem výběru a hodnocení opakovaných nákupních situací. Výsledky BP naznačují budoucí potřebu větší integrace, parametrizace a zpracování používaných dat v IS ve společnosti. Drobné nedostatky řešení závěrečné práce jsou na jedné straně dány náročnosti a interdisciplinaritou vybraného tématu BP a na druhé straně absencí podrobnější aplikace disciplín procesního managementu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle BP vychází z nutnosti dlouhodobého a kontinuálního řízení koncepce dodavatelských vztahů (tzv. Supplier Relationship Management). BP se orientuje na možnosti zlepšování hlavních procesů výběru a hodnocení dodavatelů. Náročnost a komplexnost stanovených cílů BP se podepsala na možnostech a úrovni splnění cílů BP, neboť došlo pouze k částečnému dodržení nezbytného interdisciplinárního přístupu spojující jak odborné znalosti nákupních situací, podnikových procesů, tak i prostředků IS/ICT.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolený postup řešení tématu bakalářské práce je správný, avšak použité metody a přístupy se nachází pouze v elementární úrovni. V BP mohly být detailnějším způsobem použity přístupy procesního řízení, DFD modelování popř. jejich odpovídající ekvivalenty.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka BP srozumitelným a odpovídajícím způsobem formuluje nedostatky současného stavu hodnocení a výběru dopravců ve společnosti.
Praktická využitelnost výsledků C Navrhované řešení odpovídá aktuálním potřebám společnosti, avšak lepší využitelnosti vybraného řešení by prospělo zvýšení úrovně automatizace metodiky hodnocení dopravců, které by naplňovalo veškeré současné atributy integrace a propojení s IS společnosti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Celková úroveň zpracování BP je na nadstandardní úrovni bez zásadnějších výhrad či nedostatků.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B BP obsahuje celkový počet 19 literárních zdrojů, které jsou však v největší míře zastoupeny českými lit. zdroji.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šnejdrla, Pavel

Předložená bakalářská práce je napsána systematicky a přehledně. Je věnována problematice návrhu metodiky výběru a hodnocení dodavatelů s využitím softwarových prostředků ve společnosti Precheza a.s. Autorka se v teoretické části podrobně zabývá vysvětlením koncepce řízení dodavatelských vztahů, definování nákupu jako podnikové funkce a popsání fázi výběru dodavatelů. V další části představuje společnost Precheza a.s. a analyzuje současný stav výběru a hodnocení dodavatelů. Správně autorka identifikovala největší slabinu procesů výběru a hodnocení dodavatelů, kterou je absence reportovacího nástroje. Byl vypracován návrh reportovacího nástroje v MS Excel, který byl také ekonomicky zhodnocen. V návrhu je opomenut důležitý hodnotící parametr, a to rozdíl mezi cenou z výběrového řízení a skutečnou fakturovanou cenou. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100364