PEŠINA, J. Historie vývoje žáruvzdorných ocelí a superslitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pálka, Stanislav

Student zpracovával rešerši na základě zadání samostatně. Během zpracování bylo provedeno asi 10 konzultací při kterých se vyjasnil další postup a byl rozšířen seznam literárních zdrojů. Student v práci srozumitelným způsobem popisuje využití Schaefflerova a Larson-Millerova diagramu, důležitých pro práci s těmito materiály. V další části mapuje vývoj materiálů pro aplikaci za vysokých teplot. Vzhledem k rozsahu práce bylo upuštěno od detailního popisu niklových superslitin a hlavní důraz byl kladen na oceli. Vzhledem k tomu že hlavní téma práce obsáhle popisují zdroje v českém jazyce, omezilo se využití zahraničních zdrojů především na první polovinu práce. Pro zpracování budoucích prací by bylo přínosnější širší využití zahraničních zdrojů. Celkově práce splňuje zadání z pohledu základního zmapování využití žárovzdorných materiálů. Student získal ucelené poznatky ohledně popisovaných materiálů a creepu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Záděra, Antonín

Práce se zabývá historií vývoje a rozdělením žáropevných ocelí. Kapitoly jsou členěny přehledně podle struktury žáropevných a korozivzdorných ocelí a dále podle koncentrací jednotlivých legujících prvků. V každé kapitole jsou vždy uvedeny základní informace o chemickém složení, struktuře, vlastnostech a použití dané skupiny ocelí. Bakalářská práce je napsána přehledně a čtivým způsobem, přesto se autor nevyhnul některým stylistickým i pravopisným chybám a překlepům. Způsob citace v textu není proveden podle obvyklých zvyklostí. Rozsah práce odpovídá požadavkům na tento typ prací, přesto si myslím, že by detailnější rozbor v některých kapitolách byl celé práci ku prospěchu. Práci doporučuji k obhajobě. Dílčí připomínky: Na straně 19 máte uvedeno „Méně vhodné jsou pro nauhličující prostředí a neodolávají vanadové korozi.” - co představuje pojem vanadová koroze?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49929