MAREŠOVÁ, S. Hodnocení výkonnosti a kvality společnosti dle normy ISO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

V průběhu zpracování diplomové práce se diplomantka zajímala o všechny dostupné informace související se zadáním a byla iniciativní a pracovala samostatně. K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Jiří Kopáč

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti a kvality společnosti dle ČSN normem. Práce je zpracovaná na velmi dobré úrovni, teoretické i aplikační části jsou vyvážené, návrhy jsou dobře propracované. Přes obecně kladné hodnocení lze poukázat na dílčí nedostatky. Několik typografických chyb: použité různé typy pomlček ve stejnem textu, dvojité mezery atp.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102038