KOVÁŘ, J. Návrh projektu vývoje mobilní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem plánu projektu vývoje mobilní aplikace ve vybrané firmě s využitím metodiky projektového managementu, což je jejím hlavním cíle. Práce je na dobré odborné i formální úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky, tabulkami a grafy. Po jazykové stránce je bez připomínek. Práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl. Otázka k obhajobě: Byla v rámci zdrojové analýzy projektu uvažována i problematika přetížení zdrojů? Pokud ano, jaký dopad mělo případné vyrovnání zdrojů na časovou resp. nákladovou analýzu projektu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ág, Patrik

Cílem této diplomové práce je vytvořit reálný návrh na realizaci projektu vývoje mobilní aplikace, což by vedlo k zisku a rozšíření portfolia referencí pro firmu Reinto s.r.o. Celá práce je komcipována do tří základních částí, přičemž první z nich seznamuje čtenáře s teoretickými východisky. Druhá část popisuje charakteristiku firmy a analyzuje její současný stav za pomocí několika různých nástrojů určených pro vnitřní i vnější analýzu. Nejpodstatnější a zároveň poslední částí práce je samotný návrh projektu, který je sestaven z identifikační listiny projektu, logického rámce, hierarchické struktury činností, časové analýzy, zdrojové analýzy, organizační struktury, nákladové analýzy, rizikové analýzy a zakončena je zhodnocením a přinosy celého projektu. Diplomová práce splnila vytyčené cíle a kompletní návrh lze reálně v praxi použít. Je ucelená a jednotlivé části na sebe logicky navazují. Celkově je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103335